Lokal enskild vägförrättning 2019-619361

Förrättningsnummer
2019-619361
Förrättningsslag
Lokal enskild vägförrättning
Kommun
Lovisa

Till Lantmäteriverkets uppgifter hör bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom det förekommer brister i de vägrätter som är antecknade i fastighetsregistret, kompletterar Lantmäteriverket fastighetsregistret för vägrätternas del. Denna lokala vägförrättning utförs med statliga medel.

Lokala vägförrättningars mål är att korrigera förrättningsområdets fastigheters vägrätter till att motsvara fastigheternas verkliga behov av vägförbindelser. I förrättningen beaktar man det vägnät som är befintligt på området från tidigare. Därmed får man bekräftat fastigheternas nödvändiga officiella vägrätter i fastighetsregistret och på förrättningskartan.

I förrättningen behandlas inte stiftande av sådan vägrätt som skulle beröra ett nytt område. Dessutom behandlar man i förrättningen inte heller stiftande av sådana vägrätter som förorsakar oklarheter och motstridigheter. Då det är frågan om inventering av det befintliga vägnätet och komplettering av fastighetsregistret, bestämmer man inte enheter för vägunderhållet.

På det område som är föremål för vägförrättning, kommer man möjligtvis att upphäva onödiga vägrätter.

 

Kontaktuppgifter

Förrättningsberedare Niklas Nyberg

Tel. 046 923 1252

E-post: niklas.nyberg@maanmittauslaitos.fi

Förrättningsingenjör Greger Nyberg

Tel. 0400 762 369

E-post: greger.nyberg@maanmittauslaitos.fi

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).