Hoppa till huvudinnehåll

Ägoregleringen i Piipsjärvi i Oulais har avslutats

Ägoregleringen i Piipsjärvi by har avslutats. Projektet inriktades främst på sammanslagning av splittrade åkerägor.

Traktori pellolla.
Bild:
Julia Hautojärvi

Ägoregleringen i Piipsjärvi i Oulais slutfördes den 8 december 2021, då projektets sista förrättningssammanträde i Honkamaja avslutades.  Vid förrättningssammanträdet fördelades kostnaderna för markägarna. Åtta markägare var närvarande.

– Ägoregleringen i Piipsjärvi inleddes 2018 då 14 jordbrukare ansökte om ägoreglering. Ägoregleringen föregicks av en omfattande behovsutredning, där markägarnas åsikter och ägoregleringsmöjligheter kartlades. Projektet omfattade slutligen 523 hektar mark, varav 430 hektar var åker, berättar Lantmäteriverkets förrättningsingenjör Hannu Oja.

I projektet organiserades åkerskiften så att åkerskiftenas genomsnittliga storlek ökade från 2,6 hektar till 5,7 hektar. Totalt 166 hektar åker och 41 hektar skog bytte ägare. Projektet omfattade även rensning av Myllyoja och dränering på 84 hektar. 

Det finns fortfarande behov av och intresse för ägoreglering

I bilden ägoregleringsmöjligheterna bedömda utifrån åkerskiftesmaterialet.
I bilden ägoregleringsmöjligheterna bedömda utifrån åkerskiftesmaterialet. Ju mörkare färgen är, desto bättre förutsättningar för ägoreglering.

Lantmäteriverket har utifrån åkerskiftesmaterialet utrett åkrarnas fastighetsstruktur i hela Finland. Av utredningen framgår att det inom Norra Österbottens område finns ett stort antal objekt där man genom ägoreglering väsentligt skulle kunna sänka kostnaderna för odlingen. I det bifogade kartutdraget har man markerat de potentiella områden som identifierats i utredningen, där ägoregleringen skulle medföra betydande fördelar i form av minskade odlingskostnader inom jordbruket.   

Flera kontakter har kommit från odlare i Norra Österbotten för att utreda behovet av ägoreglering. I slutet av förra året inleddes utredningar i Matkaniva i Oulais och Haapaperä-Veelanti i Nivala. 

– Avsikten är att i år fortsätta de informationsmöten för jordbrukare som på grund av coronasituationen har uppskjutits. År 2022 ligger huvudvikten vid tillställningarna i Norra Österbottens södra delar, säger Visa Korhonen, chef för ägoreglering.

Vad är ägoreglering?

En ägoreglering är en lantmäteriförrättning som reparerar en fastighetsstruktur som splittrats med tiden, så att den motsvarar dagens behov. En förutsättning för ägoreglering är att fördelarna med den är större än kostnaderna och att den medför en väsentlig förbättring av ägornas placering. En ägoreglering kan genomföras om den har ett starkt stöd bland markägarna.

Ytterligare uppgifter:

Förrättningsingenjör Hannu Oja +358 400 677 159

Chef för ägoreglering Visa Korhonen +358 400 694 373                                                                              

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Markägare Erkki Hietaharju 0400 244 064, hietaharju.erkki@gmail.com
 

Information till medierna
Ägoreglering
Fastigheter

Nyheter och artiklar