Ändringar i fastighetsförrättningsavgifter 1.1.2018

Fastighetsförrättningsavgifterna ändras från och med början av 2018. Avgifterna bestäms så att de täcker de kostnader för staten som fastighetsförrättningen orsakar.

Avgifterna för små styckningar och tidsdebiterade förrättningar sjunker

Den fastighetsförrättningsavgift som bestäms som förrättningsersättning för den mest allmänna förrättningen, dvs. styckning, sjunker något. Avgiften sjunker för styckningar där den avstyckade arealen är liten (0–1 ha). Dessa utgör cirka hälften av styckningarna. Avgiften för medelstora (1–20 ha) styckningar ändras inte och i de största arealklasserna stiger avgiften något.

Tidsdebiterade förrättningars timpris sjunker med cirka 2,2 procent. Enligt timpris faktureras bland annat klyvningar, enskilda vägförrättningar och landsvägsförrättningar samt olika inlösningsförrättningar.

Rågångsförrättningars prissättning ändras

Principerna för fastighetsförrättningsavgifter ändras knappast alls. En betydande förändring i förfarandet gäller dock rågångsförrättningar, där avgiften i fortsättningen påverkas av alla råmärken och råpunkter som bestämmer den rå som gåtts upp. Denna ändring har beaktats i de nya avgifterna för rågång. Avgiften för rågång sjunker i genomsnitt med 6,6 procent.

Små ändringar i andra förrättningsersättningar

Avgifterna för sammanslagning av fastigheter och fogande av andel i samfällt område samt bildande av andel till lägenhet förenklas. Eftersom självkostnadsvärdet ska täckas med avgiften för respektive förrättningsslag kommer en del av avgifterna att stiga. Exempelvis kommer avgiften för inlösning av tillandning att stiga med cirka 5 procent, men däremot kommer avgiften för sammanslagning av fastigheter att sjunka med cirka 5,8 procent.

Mera information

Överdirektör Irma Lähetkangas, 040 834 0970, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
Ledande expert Taavi Kivipelto, 040 527 5445, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019

Om fastighetsförrättningar

 

Uusimmat uutiset ja blogit