Ändringar i Lantmäteriverkets avgifter 1.1.2019

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat nya förordningar om Lantmäteriverkets avgifter. De nya avgifterna trädde i kraft 1.1.2019.

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat nya förordningar om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (1348/2018) och om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster (1282/2018) samt ändrat 10 § och lagt till en ny 8 a § i förordningen om fastighetsförrättningsavgift (874/2017) som trädde i kraft 1.1.2018. De nya avgifterna trädde i kraft 1.1.2019.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (1348/2018)

De gällande avgifterna för inskrivningsärenden och andra prestationer som bestäms genom denna förordning höjdes inte. Den sammanräknade verkningen av ändringarna i avgifter medförde att priserna för prestationer som gäller inskrivningsärenden sänktes med 2,6 %.

I början av året trädde lagen om ett bostadsdatasystem i kraft. Lantmäteriverket ansvarar för upprätthållande och utveckling av bostadsdatasystemet. Den nya avgiftsförordningen omfattar de avgifter som tas ut för prestationer och utskrifter ur bostadsdatasystemet och för utskrifter och förfrågningar som lämnas ut via teknisk anslutning.

I förordningen har avgifterna förenhetligats och bestämmelserna om avgifter och förordningens struktur har förenklats.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster (1282/2018)

Priserna för utdrag som lämnas ut från Fastighetsdatasystemet via en teknisk anslutning sjönk med 3,8 %. En ny produkt som har tagits med i förordningen är sökning av uppgifter om en tredimensionell fastighet, som gör det möjligt att titta på en tredimensionell fastighet och att ladda ned tredimensionella lägesuppgifter om en fastighetsenhet. Utbudet av sökningar som lämnas ut via Fastighetsdatasystemets söktjänst (wfs) har reducerats för att motsvara efterfrågan.

Ändring i förordningen om fastighetsförrättningsavgift (1181/2018)

I den ändrade 10 § finns bestämmelser om avgifter för avgöranden som berör befrielse från inteckning eller inskriven sytning vid en fastighetsförrättning.

I den nya 8 a § finns bestämmelser om avgifter som tas ut för fastighetsförarens beslut som fattas med stöd av lagen om enskilda vägar.

Mera information

hinnoittelu@maanmittauslaitos.fi

Förordningar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (1348/2018)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster (1282/2018)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019 (1181/2018)

Uusimmat uutiset ja blogit