Ändringar i Lantmäteriverkets avgifter 1.1.2019

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade 31 december en ny förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp.

Avgiftsbeloppen har justerats något och dessutom har fastställts avgifter för inskrivningar och anteckningar i aktielägenhetsregistret.

Avgiften för lagfart är fortfarande 119 euro. Avgiften för kungörelselagfart och förtydligande lagfart är i fortsättningen samma 119 euro. Avgiften för fastställande och ändring av inteckning är fortfarande 35 euro. På vissa inskrivningar kan i fortsättningen tillämpas en prissättning som baserar sig på antalet arbetstimmar.

I avgiftsförordningen har lagts till bestämmelser om nya avgifter för inskrivningar och anteckningar i aktielägenhetsregistret. För ärenden som berör anteckning av aktieägare eller inskrivning av förvärv tas ut en avgift på 58 euro för varje bostadslägenhet som antecknats i bolagsordningen. För ärende som gäller inskrivning eller ändring av pantsättning tas ut en avgift på 25 euro. För anteckning av begränsning tas ut en avgift på 58 euro. För inskrivning av äganderätt i övergångsstadiet till aktielägenhetsregistret och för makulering av aktiebrev eller ett tillfälligt intyg tas ut en avgift på 58 euro. Om ett makulerat aktiebrev eller tillfälligt intyg återställs enligt ansökan, tas en avgift på 10 euro per aktiebrev eller tillfälligt intyg ut för återställandet. Borttagning av anteckningar i registret är i huvudsak avgiftsfritt.

Mera information

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kommentit

Uusimmat uutiset ja blogit