Hoppa till huvudinnehåll

ARKKI: effektivare satellitpositionering och navigation i arktiska regioner

Den arktiska regionen erbjuder goda möjligheter för affärsverksamhet, men kräver att aktörerna och tekniken är anpassade till förhållandena i regionen. Kommunikationsministeriets och Geodatacentralens ARKKI-projekt kartlägger satellitnavigationens utmaningar i den arktiska regionen och söker lösningar på dem. Projektet inleddes i oktober 2017 och omfattar förutom området norr om polcirkeln även området kring Bottniska viken.

Satellitnavigation är allt oftare en stöttepelare för olika transportsätt och smarta transporter som grundar sig på satellitnavigation bli allt vanligare inom alla transportsätt. En utmaning för Finland och många andra länder i den arktiska regionen är den ojämna täckningen i satellitnavigationssystemen, vilken fördröjer särskilt ett effektivt ibruktagande av autonoma transporter. Därför är det viktigt att vi i de arktiska regionerna kan införa lika effektiv och tillförlitlig navigationsteknik som på lägre breddgrader.

Tryggare positionsbestämning och tillförlitligare geografisk information (geodata) banar väg också för ökad livskvalitet och säkerhet och möjliggör nya slag av miljöskydd.

Under sitt ordförandeskap i Arktiska rådet (2017–2019) koncentrerar sig Finland främst på att förbättra kommunikationsberedskapen i den arktiska regionen och stödtjänsterna för havstransporterna, eftersom de har en nära anknytning till navigation och geodata.

Den första åtgärden i projektet är en användarenkät för att kartlägga olika branschers och transportsätts syn på utmaningarna med satellitpositionering, navigation och annat utnyttjande av geodata i den arktiska regionen. I projektet inventeras dessutom hur väl olika tekniska metoder och system lämpar sig för att lösa de problem som kommer fram i enkätsvaren. För Finland är det ett viktigt mål att till exempel ta reda på hur småsatelliter kan förbättra möjligheten till positionering och navigation. Projektet avslutas med ett internationellt seminarium om eventuella fortsatta åtgärder.

I det internationella nätverk som ingår i projektet finns bl.a. EU-kommissionen, Europeiska byrån för satellitpositionering GSA och Europeiska rymdorganisationen ESA. Samarbetsparter är företrädare för sådana branscher i Finland och i de övriga länderna i den arktiska regionen som tillämpar navigation och satellitnavigation, såsom transporter och lantmäteri, samt myndigheter och universitet.

Projektet är ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Mera information

Martti Kirkko-Jaakkola, 050 447 8136, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Forskning
Positionering
Navigation

Nyheter och artiklar