Arvo Kokkonen fortsätter som Lantmäteriverkets generaldirektör

Regeringen har utnämnt diplomingenjör Arvo Kokkonen till tjänsten som generaldirektör för Lantmäteriverket för tiden 1.9.2019–31.3.2024.

Arvo Kokkonen

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade om valet av generaldirektör för Lantmäteriverket torsdagen 21.2.

Arvo Kokkonen har arbetat som Lantmäteriverkets generaldirektör sedan 2012. Generaldirektören ansvarar för verksamhetens resultat och effektivitet.

Generaldirektören, som valdes till en andra mandatperiod, säger att samhället väntar att Lantmäteriverket gör vissa stora ändringar i början av 2020-talet.

– Ändringarna handlar om att genomföra åtgärdsförslagen i redogörelsen om politiken för geografisk information, som riksdagen godkänt, införa ett bostadsdatasystem samt att förbättra jordbrukets lönsamhet bland annat genom ett program för utveckling av ägoregleringar såsom utredaren Reijo Karhinen har föreslagit, räknar Arvo Kokkonen upp.

Serviceförmåga och produktivitet i fokus

Vid sidan om reformerna måste vi sköta våra primära uppgifter väl.

– Vi måste producera de tjänster, produkter och forskningsinsatser som hör till våra primära uppgifter på ett effektivare, mer ekonomiskt och produktivt sätt, säger Kokkonen.

– Vi måste ständigt bedöma vår serviceförmåga och göra nödvändiga reformer i servicestrukturen. Det är en glädje att få fortsätta detta arbete med en kompetent och motiverad personal, betonar Kokkonen.

Till Lantmäteriverkets uppgifter hör att utföra lantmäteriförrättningar, producera och främja sambruk av kartmaterial, säkerställa ett kreditgivningssystem för markägande genom att upprätthålla lagfarter och inteckningar av fastigheter samt annan fastighetsinformation i sina register. Andra centrala uppgifter är forskning i och tillämpning av geografisk information samt utveckling av data- och informationssystem.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter. Antalet anställda är totalt cirka 1 630.

Mera information

Jord- och skogsbruksministeriet

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, 040 029 1910, fornamn.efternamn@mmm.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit