Driftavbrott och några ändringar i Fastighetsdatatjänsten 10.2.2020

Måndagen den 10 februari 2020 är hela tjänsten ur bruk fr.o.m. kl. 12.00 p.g.a. versionsbyte. Fastighetsdatatjänsten är i bruk igen på tisdag morgon den 11 februari fr.o.m. kl. 6.00.

Versionsbytet medför några ändringar i utdragen ur Fastighetsdatatjänsten.

Ändringar i fastighetsregisterutdraget

I avsnittet Delägarlag visas kontaktuppgifterna till två personer. Tidigare har bara en kontaktpersons uppgifter visats. Om delägarlaget är en samfälld skog, visas inga kontaktpersoner alls. Kontaktuppgifterna till kontaktpersonerna för samfällda skogar upprätthålls i Skogscentralens register över samfällda skogar. www.metsakeskus.fi/sv/registret-over-samfallda-skogar

I avsnittet Servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar visas som en ny uppgift Arkivhänvisning. Uppgiften om arkivhänvisning finns dock inte för alla objekt i registret.

Utdrag ur Fastighetsdatasystemet (Nyttjanderättsenhet) ändringar

Utdraget kommer att innehålla följande nya uppgifter:

  • ikraftträdandedatum för väglag
  • om väglaget har gällande stadgar som antecknats i fastighetsregistret, visas följande nya uppgifter på utdraget:
    • texten "Väglaget har gällande stadgar."
    • arkivhänvisning till stadgarna
    • registreringsdatum för stadgarna 

Ändringarna gäller endast utdrag för enskilda vägar med väglag.

 

Uusimmat uutiset ja blogit