Drönare mätte gatorna i Raseborg

Lantmäteriverket provanvände drönare, det vill säga obemannade luftfarkoster onsdagen 12 oktober i Fiskars i Raseborg. Målet är att utreda om man med hjälp av drönare kan spara arbetstid inom kartläggning i samband med lantmäteriförrättningar.

Pilotobjekt är en styckningsförrättning för Raseborgs stad gällande ett allmänt gatuområde med stort mätningsbehov. Vid en styckning bildas en självständig fastighet av ett outbrutet område, det vill säga ett område som avskiljs från en fastighet.

– Lantmäteriverket genomför årligen cirka 14 000 styckningar. Den potentiella kostnadsbesparingen i och med kortare arbetstider är alltså i princip stor. Med detta sagt krävs enligt preliminära erfarenheter mycket människoarbete när man använder drönare exempelvis vid förberedelserna inför flygningarna, konstaterar Petri Notko, ansvarig direktör för Lantmäteriverkets basförrättningar.

En drönare kan nå svåra objekt

Drönaren är försedd med en kamera som flygfotograferar området som ska styckas. Från flygbilden beräknar man senare exakta koordinater för olika objekt, exempelvis råmärken, som syns på bilden. Detta skulle kunna vara ett alternativ till den nuvarande mätningsmetoden, det vill säga en kartläggare som går runt i terrängen och utför mätningen med satellitmätningsutrustning och på andra traditionella sätt.

– Vid preliminära bedömningar skulle drönaren kunna vara till nytta vid sådan kartläggning inom förrättningsproduktionen, där terrängen är svårframkomlig, där det finns åtskilliga punkter som ska mätas eller där det är svårt att ta sig till objektet, till exempel en ö, säger Notko.

Den senaste forskningen kombineras i praktiken

Vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket har man forskat kring luftfarkosters sensorteknik och användning vid fjärranalys redan sedan år 2008. Även den kommersiella fjärranalysmarknaden som baserar sig på små obemannade luftfarkoster har vuxit snabbt under de senaste åren.

– Jag tror inte att kostnaderna för anskaffning av utrustningen utgör något hinder, ifall man ser att drönare kan användas till stor nytta vid lantmäteriförrättningar. Marknadspriset för den drönare med en diameter på cirka en meter som användes i dag ligger förmodligen kring 20–30 000 euro, berättar forskningschef Anttoni Jaakkola, från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Mera information:

Direktör Petri Notko, 040 071 1948
Forskningschef Anttoni Jaakkola, 050 411 7798
Produktionschef Lars Weckman, 040 054 6822

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit