Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniska signaturer - vad är en godtagbar elektronisk signatur?

Digitaliseringen utvecklar elektroniska tjänster i allt snabbare takt; det märks till exempel i ökningen av olika slags elektroniska signeringstjänster. Lagstiftningen ändras dock inte i samma takt varför vi speciellt i ärenden med inskrivning av fastigheter och lägenheter stöter på problematiska situationer när det gäller lagstiftning och digitala lösningar.

Kaksi kättä tulee ulos kadesta kännykästä ja kättelee.
Bild:
Gerd Altmann, Pixabay

Fastighets- och lägenhetsinskrivning är väsentligen kopplad till överföring av egendom. Lagstiftningsmässigt är frågan omfattande, till exempel regleras fastighetsaffärer av jordabalken, aktielägenheter av bl.a. lagen om bostadsköp, arv av ärvdabalken och så vidare. Lagarna reglerar i detalj hur egendom överförs till en ny ägare och vilken form avtalet har. Lagstiftningen kan inte kringgås med en sådan elektronisk tjänst som inte regleras särskilt i lagen eftersom avtalet då inte blir giltigt.

Det finns dock handlingar som kan signeras elektroniskt. Sådana handlingar är till exempel organisationers protokoll där ingen uttrycklig bestämmelse om form finns i lagarna. I slutet av denna nyhet finns i korthet de handlingar förtecknade där en elektronisk signatur kan användas.

Vad är en elektronisk signatur?

Elektroniska signaturer är funktioner i betrodda tjänster som kan användas för tillförlitligt genomförande av e-tjänster. I Europeiska unionens eIDAS-förordning finns bestämmelser om dessa. eIDAS-förordningen började tillämpas 1 juli 2016. Betrodda tjänster som övervakas med förordningen som grund är elektroniska signaturer och stämplar och sammanhängande validerings- och lagringstjänster, elektroniska tidsstämplar, elektroniska registrerade distributionstjänster och verifiering av webbplatser.

I Finland utövar Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter tillsyn över betrodda tjänster och beviljar dem godkänd status. Godkända betrodda tjänster finns i de nationella betrodda listorna (trusted list) som gäller i alla EU:s medlemsstater.

Godkända elektroniska signaturer

Förteckningen över godkända tjänsteleverantörer i Finland finns på Traficoms webbplats. För närvarande finns det i Finland endast ett verktyg för godkända elektroniska signaturer, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas organisationscertifikat, medborgarcertifikat och hälso- och sjukvårdens yrkescertifikat. I praktiken innebär detta myndigheternas organisationskort och identitetskort som beviljas av polisen. I ärenden gällande fastighetsinskrivning är utöver de ovan nämnda den enda godkända signaturtjänsten fortfarande Fastighetsöverlåtelsetjänsten, som räknas som en myndighetstjänst. Fastighetsöverlåtelsetjänsten grundar sig på lag.

I Jordabalken finns inga formkrav gällande fullmakt för köp av fastighet eller arrenderätt. Därför godkänns också elektroniska underskrifter som är gjorda i övriga elektroniska underskriftstjänster.

Att lämna en elektroniskt signerad handling som bilaga till ansökan om inskrivning

En elektroniskt signerad handling ska lämnas som bilaga till ansökan i elektronisk form så att signaturens certifikat och integritet kan kontrolleras i efterhand. I praktiken innebär detta att dokumentet inte bör skrivas ut i tjänsten.

I korthet

Ett köpekontrakt eller en fullmakt gällande fastighet ska alltså undertecknas egenhändigt på papper eller så ska de upprättas och undertecknas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Bodelningar, avvittringar eller andra avtalshandlingar gällande familj och arv kan inte undertecknas elektroniskt. Bodelning, avvittring eller motsvarande ska alltså undertecknas i pappersformat och lämnas i original till Lantmäteriverket.

Avtal och handlingar som inte gäller familje- och arvsrätt kan undertecknas elektroniskt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikat. Exempel på sådana är hyresavtal, fullmakter, godkännande av testamente, överlåtelser av dödsboandel, beslut av organisationer och tjänsteinnehavare.

 

 

Fastigheter
Fastighetsköp
Tjänster

Nyheter och artiklar