Hoppa till huvudinnehåll

En modell för arbete som grundar sig på förtroende skapar välbefinnande

Arbete som är oberoende av tid och plats har varit normalt och vanligt för oss sedan länge – på grund av arbetets art har vi i århundraden varit vana att arbeta flexibelt. Denna tradition har gjort övergången till och från övergripande distansarbete under coronatiden smidigare. Nu är det dock ett bra tillfälle att stanna upp och fundera på arbetsrutinerna. 

Johanna Snellman.
Bild:
Lantmäteriverket

Rekommendationen om distansarbete har upphört och också vi vid Lantmäteriverket har övergått till arbete enligt vår modell för aktivitetsbaserat arbete. Samtidigt stannade vi upp för att se över och uppdatera våra allmänna ramar i anknytning till modellen.

Personalen mycket nöjd med arbetet

Aktivitetsbaserat arbete har fungerat utmärkt vid Lantmäteriverket. Det har haft en positiv inverkan på resultaten av vårt arbete, stärkandet av förtroende och på personalens arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Arbetstillfredsställelsen hos oss nådde i årets personalundersökning medeltalet 4,0 (på skalan 0–5) och möjligheterna till samordnande av arbete och privatliv fick medeltalet 4,52. 

I princip ses aktivitetsbaserat arbete som en kronjuvel i Lantmäteriverkets organisationskultur, och den vill man snarare polera och värna om än ändra. Våra ramar för aktivitetsbaserat arbete förblir i stort sett oförändrade även framöver, men formuleringarna förnyades lite med aktuella betoningar och en riktning mot framtiden. 

I fortsättningen blir arbetsmiljöerna mångsidigare

En ny aspekt i aktivitetsbaserat arbete är att den fysiska, sociala och digitala arbetsmiljön allt fastare bildar en helhet som möjliggör flexibelt och resultatrikt arbete bättre än tidigare. De fysiska miljöerna där arbetet utförs har blivit mångsidigare och denna utveckling kommer att fortsätta framöver.

Vi bygger upp den digitala arbetsmiljön i ett omfattande utvecklingsprogram. Till följd av programmet säkerställer vi moderna verktyg för att utföra arbete och kommunicera med andra.

Upprätthållandet av gemenskapen uppmärksammas

Redan innan coronatiden upptäckte vi att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt upprätthållande och stärkande av gemenskap i aktivitetsbaserat arbete. För att tilliten bland personalen ska bevaras och ett samförstånd ska uppstå, behövs även möten ansikte mot ansikte. Vårt eget arbete är starkt förankrat i andras arbete och ansvaret över det egna arbetet innebär ett ansvar gentemot vår arbetsgemenskap. Kunden får inte heller glömmas bort i den flexibla arbetsmodellen. Förutom det egna arbetet är det viktigt att fundera på hur kundernas verksamhet förändras. 

Ramarna för aktivitetsbaserat arbete vid Lantmäteriverket utgör i likhet med namnet en ram för flexibelt arbete och för att närmare komma överens om hur det ska genomföras. De konkreta lösningarna görs så nära det dagliga arbetet som möjligt. För närvarande funderar man tillsammans i enheter och team hur det är ändamålsenligt att ordna arbetet med hänsyn till målen. Slutresultatet är en modell för aktivitetsbaserat och flexibelt arbete som fungerar bättre än någonsin.  

 

Johanna Snellman
personaldirektör

_______________________________________________________________________________________

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket. 

Lantmäteriverket
Samhällsansvar

Kommentit

Bloggar