Hoppa till huvudinnehåll

Ett nytt kompetenscentrum för geografisk information inrättas i Finland

Geodatainnovationshubben stöder företag och samhället vid utnyttjandet av geografisk information, särskilt inom den byggda miljön, bioekonomin, trafiken och välfärden. Verksamhet kommer att bedrivas i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Piirretty kuva, jossa näky merialuekäytön eri puolia, kuten virkistystoimintaa, rahtilaivoja ja tuulivoimaloita.

Geodatainnovationshubben (The Location Innovation Hub LIH) består av Lantmäteriverket tillsammans med 27 partner och 20 andra samarbetspartner. Syftet är att utöka användningen av geografisk information, dvs. lokaliseringsrelaterade data, inom tjänster, ny affärsverksamhet och ny teknik, och därmed skapa nya fördelar för samhället.
 
Arbets- och näringsministeriet valde ut Finlands kandidater, bland vilka Europeiska kommissionen valde Geodatainnovationshubben och tre andra hubbar till EU:s nätverk av digitala innovationshubbar. Hubbarna fungerar som servicecentrum för att främja digitala investeringar och digitaliseringen av företag och den offentliga sektorn. Verksamheten i Geodatainnovationshubben inleds 2023. 
 
Det finns redan en gedigen kompetens inom geografisk information i Finland. Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI kom på första plats bland finländska forskningsinstitut i Statistiken över vetenskapens tillstånd som Finlands akademi låtit göra för att följa upp vetenskapens genomslag.
 
Stöd till företag, innovation och fördelar med ny teknik
 
Geodatainnovationshubbens styrka är ett omfattande nätverk som består av såväl företag, forskningsinstitut och universitet som den offentliga sektorn.


– Finlands bästa aktörer inom området geografisk information deltar, vilket skapar ett utmärkt tillfälle för företag och den offentliga sektorn att utveckla nya innovationer. Den stöder målet enligt den geodatapolitiska redogörelsen att utveckla världens mest innovativa och säkra ekosystem av geografisk information i Finland, säger överdirektör Jarkko Koskinen vid Lantmäteriverkets Geodatacentral. 
 
– Nätverket av geodatainnovationshubbar sträcker sig till Europa och vidare ut i världen. Detta nätverk gynnar utvecklandet av digitala tvillingar och ansökningen om finansiering.
 
Genom geografisk information kan vi ta itu med de utmaningar som klimatförändringen och urbaniseringen medför
 
Geodatainnovationshubben stärker Finlands förmåga att använda geografisk information genom att sammanföra experter inom branschen. Den ger både tekniskt och affärsmässigt stöd för utnyttjandet av geografisk information. Den bildar också i stor utsträckning testplattformar för geodata från inomhuspositionering, till automatfordons testmiljöer och digitala testdata. Dessutom utvecklar den geodatakompetensen inom artificiell intelligens och cybersäkerhet. Geodatainnovationshubben erbjuder nätverk även i och utanför Europa.
 
Innovationer baserade på geografisk information innebär möjligheter till både ny affärsverksamhet och för många behov i samhället. Bland fördelarna finns digitala tvillingar, det vill säga digitalt modellerade objekt i verkligheten.
 
– Vår långsiktiga vision är att utveckla datarymder, såsom digitala tvillingar. De gör det möjligt för företag att utveckla nya lösningar på de många utmaningarna som exempelvis klimatförändringen och urbaniseringen medför. Dessutom erbjuder Geodatainnovationshubbens omfattande nätverk en idealisk miljö för testning av nya tillämpningar, säger överingenjör Antti Jakobsson från Lantmäteriverket. 
Se listan över partnerna till Geodatainnovationshubben här. Välj fliken Candidate European DIHs and och leta efter LIH
 
Ytterligare information

Jarkko Koskinen, överdirektör, Geodatacentralen, 050 337 2902, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
Antti Jakobsson, överingenjör, 050 599 4123, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
 

Geodata
Geodatacentralen
Innovationer

Nyheter och artiklar