Hoppa till huvudinnehåll

Får man gå på vägen?

När sommaren kommer och det finns mer ljus och fritid, inbjuder den omgivande naturen människor att röra sig och färdas. Samtidigt uppstår frågor om var man får gå, vilka som får gå och vad en markägare får göra på sina markområden.

Panu Karhu

Hiekkatie peltojen keskellä.
Bild:
Julia Hautojärvi

De regler som styr färderna har lagrats i flera olika källor och det finns gott om utrymme för tolkning. Svaren på frågorna samlas in från vägrätter, markägarens rättigheter och allemansrätt. Sammanställningen blir lätt oklar och svårbegriplig, och därför försöker jag klargöra de vanligaste principerna för färder.

Får man gå eller cykla på vägen?

I Finland har vi allemansrätt som grundar sig på en uråldrig tradition. Rätten är inte fastställd i någon lag, utan grundar sig på principer som har uppstått i praktiken. Baserat på allemansrätten får man utan ägarens tillstånd gå, cykla eller åka skidor på markområden som ägs av någon annan, om det inte medför olägenheter eller störningar. Framför allt bör man tänka på att man inte stör någons hemfrid. Det finns inte heller någon noggrann definition av det område som hemfriden avser. Åt det ena hållet kan hemfriden omfatta en radie på hundra meter mätt från närmaste byggnad, åt det andra en radio på fem meter mätt från husets vägg. Om en väg inte går inom ett område som omfattas av hemfriden, får man alltså med stöd av allemansrätten röra sig på vägen utan särskilt tillstånd.

Får man köra bil på vägen?

I princip får man färdas på en väg med fordon, oavsett om det är en moped, en bil eller någon annan anordning, om man har beviljats rätt att röra sig på vägen. Rätten kan vara en officiellt inrättad vägrätt eller ett tillstånd av en markägare. Den allmänna tolkningen har varit att en tillfällig färd på en väg, till exempelvis i syfte att plocka bär, också är tillåten om det inte är fråga om en regelbunden eller organiserad verksamhet. Allemansrätten omfattar dock inte färder med fordon.

Lantmäteriverkets kundservice ger gratis ägaruppgifter om högst tio fastigheter per år, till exempel för begäran om tillstånd att färdas. Ägaruppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinions- eller marknadsföringsundersökningar eller kontakt i köpsyfte.

Får markägaren stänga av vägen?

En markägare har rätt att göra nästan vad som helst med sin egendom, förutsatt att markägaren följer lagbestämmelser. Vägrätt har dock företräde framför markägarens rätt, dvs. markägaren får inte hindra nyttjande av vägen, om någon annan har vägrätt till vägen. Allemansrätten saknar motsvarande skydd.

Om någon inte har vägrätt på en väg, får markägaren hindra trafik på vägen genom att gräva bort vägen, uppföra ett stängsel tvärs över vägen eller uppföra en byggnad på vägen. Då ska de som färdas med allemansrätten bara hitta en ny väg. Om det är fråga om en gammal väg och en populär färdväg, bör markägaren överväga två gånger innan han eller hon hindrar färden. Ju äldre väg det är fråga om, desto större är sannolikheten för att det finns en gammal vägrätt till vägen.

När det är varmt och mycket ljus på sommaren är det ett utmärkt tillfälle att njuta av Finlands vackra natur. När man rör sig är det dock bra att tänka på ovannämnda principer och att komplettera dem med sunt förnuft beroende på situation.

Författaren arbetar som servicechef inom serviceområdet Markägarens tjänster vid Lantmäteriverket.

Lantmäteri
Fastigheter
Enskild väg

Bloggar