Fastighetens köpebrev elektroniskt, samordningen av tidsplaner historia

Fastigheter byter ägare över 70 000 gånger per år. Upprättande av köpebrev är en väsentlig del av ägarbytet. Många är inte medvetna om att det har varit möjligt att upprätta köpebrev elektroniskt sedan 2013 då Lantmäteriverket lanserade den första versionen av Fastighetsöverlåtelsetjänsten (KVP).

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är ett användargränssnitt som i första hand är avsedd att användas av privatpersoner för att upprätta elektroniska köpe-, gåvo- eller bytesbrev för fastigheter. I tjänsten kan fastighetsägaren även ansöka om inteckning i fastigheten eller överföra elektroniska pantbrev. Säljaren eller köparen kan även ge fullmakt till någon annan att vidta ovannämnda åtgärder för sin räkning.

På hösten 2020 lanseras en mobil version av Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Detta möjliggör smidigare användning även mobilt. Samtidigt görs tjänstens användargränssnitt förenligt med tillgänglighetsdirektivet. Det är lättare att använda och förstå den tillgängliga webbtjänsten.

Smidig tjänst för professionella aktörer via gränssnitt

Från och med 2016 har Lantmäteriverket tillsammans med experter inom fastighetsöverlåtelse planerat och genomfört gränssnitt, genom vilka fastighetsförmedlare och banker kan överföra digital och strukturerad information om fastighetsköp och säkerhetssystem till Lantmäteriverket för registrering. De professionella aktörernas förberedande arbete görs via gränssnitts utkaststjänster där det är möjligt att skräddarsy verktyg för behov inom varje bransch. Data som skickas via Lantmäteriverkets gränssnitt överförs i strukturerad form, vilket gör att den kan utnyttjas till exempel vid automatisk beslutsfattning. Gränssnittstjänsten tillhandahålls av systemleverantörer som har byggt upp tjänsterna enligt Lantmäteriverkets definitioner och krav.

Fastighetsförmedlaren kan via gränssnittstjänsten upprätta köpe- och gåvobrev samt föravtal och också spara sina egna färdiga dokumentmallar. Banken kan ansöka om inteckning eller ändring av inteckning och överföra elektroniska pantbrev. Kommunen kan elektroniskt upprätta arrendeavtal eller ändringar i arrendeavtal. Genom gränssnittstjänsten kan professionella aktörer genom uppföljning av status se till exempel om någon av parternas underskrifter saknas eller om ansökan är anhängigt samt foga till kompletteringar i anhängiga ansökningar.
 

Av alla ansökningar om inteckning som lämnades elektroniskt 2019 avgjordes 62 % omedelbart utan dröjsmål.  Om lagfart och inteckning ansöks samtidigt ska lagfarten avgöras först och sedan inteckningen. Då är det inte möjligt att omedelbart avgöra inteckningsansökan. 94 % procent av alla överföringar av elektroniska pantbrev fick ett avgörande utan dröjsmål. Detta förutsätter att registeruppgifterna är korrekta och att det inte finns anteckningar som skulle hindra avgörandet.

Underskrift även från utlandet, anhängiggörande utan dröjsmål

Processen underlättas och försnabbas av att fastighetsaffärerna görs elektroniskt, registrering av äganderätt dvs. lagfarten anhängiggörs automatiskt och man inte behöver komma ihåg att särskilt ansöka om den.  Det elektroniska förfaringssättet sparar tid och kostnader för fastighetens säljare och köpare samt fastighetsförmedlaren när tiden som används för resande och samordnande av tidsplaner uteblir. En finländare som bor utomlands kan underteckna köpebrevet från utlandet och därmed undvika onödiga resor till hemlandet för att underteckna köpebrev.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är en tjänst som iakttar stärkt dataskydd- och -säkerhet. Det är säkert att upprätta ett elektroniskt köpebrev, eftersom tjänsten ser till att utöver att kontrollera personernas befogenheter, kontrollera att fastigheten som är till salu är giltig och att inga begränsningar som skulle hindra försäljningen har antecknats för fastigheten. Dessutom kontrollerar tjänsten att inget annat köp av fastigheten är anhängigt, vilket gör att man undviker dubbelöverlåtelser. Tjänsten är helt digital och därför är informationsflödet snabbt och informationen varken ändras eller försvinner.

En expert upprättar, kunden undertecknar

Fastighetsförmedlaren kan upprätta ett elektroniskt utkast till köpebrev i utkaststjänsten för tjänsteleverantörer och skicka utkastet till Lantmäteriverkets fastighetsöverlåtelsetjänst för att granskas och undertecknas av säljaren och köparen. Affärer som görs elektroniskt kräver inget köpvittne, utan systemet gör nödvändiga kontroller i olika bakgrundsregister. Banken kan vara med i köpprocessen genom att granska köpebrevet och godkänna förbindelsen om överförande av pantbrev. Banken kan även upprätta en ansökan om inteckning som köparen endast måste underteckna elektroniskt. 

Över 50 fastighetsförmedlingsrörelser runt om i Finland gör fastighetsaffärer elektroniskt. Tjänstens användning ökar allt eftersom den nytta och konkurrensfördel som tjänsten medför identifieras i högre grad i ett samhälle som digitaliseras och människor är redo att inkludera det nya elektroniska förfaringssättet som en del av processen för upprättande av köpebrev.

Läs mer:

Fastighetsöverlåtelsetjänsten (KVP)
Fastighetsöverlåtelsetjänstens webbsida 
Tjänster för fastighetsöverlåtelse för professionella

 

Skribenten är Pauliina Heikkilä, ledande expert vid Lantmäteriverket.

Uusimmat uutiset ja blogit