Fem plock ur samhällsansvarsrapporten

Lantmäteriverket rapporterar denna vår om sitt samhällsansvar redan för fjärde gången. I rapporten behandlas de väsentligaste ansvarshandlingarna år 2017.

Kuva yhteiskuntavastuuraporttiin
Foto: Julia Hautojärvi

− Jag anser att det är viktigt för vilken organisation som helst att fundera på sin betydelse för samhället. Det är viktigt att klargöra både för oss själva och för våra intressentgrupper allt det goda som vi gör och hur vi förbättrar vårt ekonomiska och sociala ansvar och vårt ansvar för miljön, konstaterar Arvo Kokkonen i generaldirektörens översikt.

1. Personens välbefinnande ökade

För att de anställda ska orka och vara motiverade att utveckla samhälleligt viktiga ärenden måste välbefinnandet på arbetet vara i sin ordning. Att satsa på välbefinnandet är också en del av arbetsgivarens sociala samhällsansvar.

Lantmäteriverkets anställdas välbefinnande kartläggs årligen med statens gemensamma enkätverktyg VMBaro. På basis av enkäten ser det bra ut: Lantmäteriverket fick i varje del av enkäten ett bättre resultat än staten i genomsnitt.

År 2017 var arbetstillfredsställelsen totalt 3,84 på skalan 1–5. Arbetstillfredsställelsen har ökat redan i flera år: den låg på 3,76 år 2016, 3,64 år 2015 och 3,55 år 2014.

2. Lantmäteriverket med i stora samarbetsprojekt

Lantmäteriverket har idag en omfattande verksamhetsutvecklingsportfölj. Dessutom deltar verket i statens gemensamma utvecklingsprojekt, exempelvis i byggandet av det nya aktielägenhetsregistret och statens serviceplattform för geodata. Samhället litar på Lantmäteriverkets kunnande.

– När vi arbetar med stora, samhälleligt betydelsefulla projekt räcker det inte med att vi kan eller att vi litar på oss själva, utan vi måste kunna samarbeta med olika samarbetsparter. I dagens värld är det viktigt att kunna arbeta i nationella och internationella nätverk och här har vi ännu mycket att lära, skriver Arvo Kokkonen.

3. 2,5 miljoner elektroniska pantbrev

Digitaliseringen effektiverar verksamheten och sparar miljön. I slutet av år 2017 genomförde Lantmäteriverket en massomvandling där ungefär 2,5 miljoner pantbrev som förvaras på papper i banker omvandlades till elektronisk form. Antalet motsvarade cirka 94 procent av de pantbrev som innehades av bankerna, och resten av dessa pantbrev omvandlas under år 2018. Av Finlands 3,6 miljoner pantbrev finns nu drygt 2,7 miljoner i elektronisk form.

Antalet elektroniska pantbrev motsvarar cirka 1 400 lådor med papper. I och med digitaliseringen frigjordes alltså stora utrymmen i bankvalven. Reformen minskar behovet av papper även i fortsättningen.

4. Lättläst karta publicerades

År 2017 införde Lantmäteriverket och Befolkningsregistercentralen ett nytt kartlager, Lättläst karta, i sina webbtjänster. Den lättlästa kartan finns på Kartplatsen och den finns tillgänglig som bakgrundskarta på Suomi.fi, Suomi.fi-kartor, geodataportalen Paikkatietoikkuna och Kartbildstjänsten. Den nya lättlästa kartan har tagits fram för att hjälpa personer med nedsatt syn och nedsatta kognitiva förmågor.

Den nya lättlästa kartan avviker från den Lantmäteriverkets bakgrundskarta som tidigare använts på Suomi.fi bland annat på så sätt att det inte finns lika mycket information och den information som finns syns tydligare på kartan. Exempelvis har namnbeståndets avbildningshierarki förenklats för att texterna, vägarna och byggnaderna ska urskiljas tydligt. Som stöd vid utvecklingen av lättläst kartografi användes principerna för lättläst språk.

5. Informationssäkerhetskulturen utvecklades

Informationssäkerhet uppfattas ofta som en rad tekniska lösningar som används för att skydda en organisations system och utrustning. Informationssäkerhet innebär emellertid även mycket annat – framför allt att de anställda arbetar på ett korrekt och tryggt sätt. Informationssäkerheten är mycket viktig för en organisation vars register och system innehåller mycket personuppgifter och informationskapital som är viktigt för samhällets verksamhet.

År 2017 främjades informationssäkerheten genom att förnya webbkursen i informationssäkerhet avsedd för personalen. I slutet av året hade redan 1 585 av 1 786 anställda avlagt den omfattande kursen. Därtill informerades personalen regelbundet om säkerhetsärenden och dessutom anordnades en tävling om säkerhetsförslag.

Läs hela samhällsansvarsrapporten 2017

Mera information

Kommunikationsdirektör Pirkko Yliselä, 040 504 3684, pirkko.ylisela@lantmateriverket.fi

Uusimmat uutiset ja blogit