Hoppa till huvudinnehåll

Fem tips till arbetet för samhällsansvar

Vid Jyväskylä yrkeshögskola gjorde jag i examensprogrammet för företagsekonomi ett lärdomsprov om hur mätningen av rapporteringen om samhällsansvar skulle kunna utvecklas. Case-företaget för avhandlingen var Lantmäteriverket. I lärdomsprovet utredde jag hur en ansvarsfull verksamhet och rapportering om samhällsansvar återspeglades i uppdragsgivarens verksamhet och beslutsfattande, hur samhällsansvar kunde mätas numeriskt och hur en bra ansvarsfull mätmetod skulle kunna göras synlig i organisationen.

Joonas Juolevi

Joonas Juolevi.
Bild:
Pekka Jussila

Lärdomsprovet stärkte ytterligare tanken om att det inte fanns en enda rätt eller fel metod för att utföra samhällsansvarsarbete, utan det snarare handlade om en summa av många variabler. Däremot är vissa delfaser minst sagt värda att prövas i varje organisations arbete för samhällsansvar.

1) Bilda en mångsidig arbetsgrupp

För organisering av samhällsansvarsarbetet reserveras olika resurser enligt vilka arbetet ska dimensioneras. Det är dock klart att ett önskat resultat sällan kan nås med en enda resurs. Det krävs social gemenskap och förmåga att nätverka och få till stånd en dialog för att utveckla samhällsansvaret. Den andra parten i dialogen behöver inte vara en expert på samhällsansvar, utan det viktigaste är ett genuint intresse för samhällsansvarsfrågor.

2) Inkludera internt

Vid utvecklingen av samhällsansvaret är det bra att fundera på vilka delar av organisationen som bör inkluderas i utvecklingen. Hela organisationen är det rätta enkla svaret på denna fråga. En öppen syn kommer att belönas i senare skeden när det är dags att börja vidta konkreta samhällsansvarsåtgärder i organisationen. Det är mycket mer krävande att omvandla en liten grupps samhällsansvarsplaner till praktiska åtgärder än när ett större antal individer har inkluderats redan i planeringsfasen. 

3) Analysera omvärlden

Vid analysen av omvärlden är det bra att söka svar på frågor om vilka de viktigaste interna respektive externa intressenterna är och vilka förväntningar och vilken inverkan de har i fråga om samhällsansvar. Dessutom är det bra att följa samhällsansvarsfenomen i omvärlden och även i en bredare skala. Ju mer mångsidig den grupp som utvecklar samhällsansvaret är, desto mer sannolikt är det att tankar utanför organisationen kan beaktas i större utsträckning – nätverken och kontakterna varierar i olika arbetsbeskrivningar.

4) Identifiera styrkor

Samhällsansvar är ett mångfacetterat och omfattande tema, och därför känner sig nybörjaren lätt osäker. Att identifiera styrkor är ett bra sätt att samla det självförtroende som organisationen behöver för att kunna starta arbetet för samhällsansvar ordentligt. Ibland påstås det att styrkorna är ett sätt att dölja verkligheten, men det är tvärtom: identifieringen av styrkorna gynnar också svagheterna. Särskild uppmärksamhet kan ägnas åt svagheterna i verksamheten när man inte behöver göra lika stora insatser i de områden som är i ordning. 

5) Skapa en helhetsbild

Att utveckla samhällsansvaret ger upphov till många olika tankar vars kärnbudskap bör sammanställas i en begriplig form. Vid sammanställningen är det viktigt att tänka på vilken roll samhällsansvaret har i helhetsbilden – till exempel i förhållande till organisationens strategi. På så sätt kan resultaten av utvecklingen av samhällsansvaret motiveras bäst på ledningsnivå. Samhällsansvar utmanar också befintliga modeller där beslut vanligen har fattats till exempel på ekonomiska villkor. Hänsynen till samhällsansvaret bör inte betraktas som en uteslutande faktor för lönsamheten, utan den snarare bidrar till att influensområdet för en lönsam verksamhet kan uppdateras enligt dagens villkor. 

Till slut kan jag konstatera sammanfattningsvis att arbetet för samhällsansvar inte bör ses som en för komplicerad fråga. Med sunt förnuft och verklig entusiasm klarar man sig långt när man vill göra saker bättre ur ekonomisk, mänsklig och miljömässig synvinkel.

Utveckling av samhällsansvar vid Lantmäteriverket


Joonas Juolevi

Skribenten är kundrådgivare inom Lantmäteriverkets Ekonomitjänster och medlem i Lantmäteriverkets samhällsansvarsnätverk.

Samhällsansvar

Bloggar