Finlands första 3D-fastighet har registrerats i Esbo

Finlands första tredimensionella fastighet har registrerats i Kägelviken i Esbo. I det registrerade objektet avstyckades en ny parkeringstomt under den nuvarande tomten. Området har planläggning för 40-våningars bostadshus.

Lagstiftningen gällande registrering av tredimensionella fastigheter trädde i kraft 1 augusti 2018. Den första tredimensionella fastigheten lades till i fastighetsregistret 9 januari 2020. Tredimensionell fastighetsbildning förutsätter att detaljplanen ändras, om den gällande detaljplanen inte tillåter tredimensionell tomtindelning.

Genom tredimensionell fastighetsbildning strävar man efter tydlighet i ägande, avtal, fastighetsaffärer och fastighetsskatt.

Införandet av ett tredimensionellt fastighetssystem har pågått sedan 2006. Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen tillsatte 1 april 2015 genomförande- och ibruktagandeprojekt för att införa de förändringar i Lantmäteriverkets datasystem som ett tredimensionellt fastighetssystem kräver. Detta föregicks av ett specifikationsprojekt som avslutades 2014.

Mångårigt samarbete bakom reformen

Det nya tredimensionella fastighetssystemet har utarbetats i tätt samarbete mellan Lantmäteriverket, kommunerna och Kommunförbundet. I genomförande- och ibruktagandeprojektens projektgrupp deltog Helsingfors, Esbo och Tammerfors stad samt Kommunförbundet. Ibruktagandeprojektet koordinerade och förberedde nödvändiga ändringar i lagstiftningen.

I kommunernas egna informationssystem har det gjorts betydande ändringar för att en tredimensionell tomtindelning ska vara möjlig. Kommunerna har svarat för dessa ändringar.

Ordförande i styrgruppen för de projekt som leddes av Lantmäteriverket var utvecklingsdirektör Pekka Halme. Projektchef för genomförandeprojektet var ansvarsområdeschef Mikko Peltokorpi och projektchef för ibruktagandeprojektet var ledande sakkunnig Paavo Häikiö.

Utvecklingen av det tredimensionella fastighetssystemet började 2006 när jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en bred arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingick miljöministeriet, justitieministeriet, Lantmäteriverket, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Tekniska högskolan, nuvarande Aalto-universitetet.

Mer information

Utvecklingsdirektör Pekka Halme, 040 776 1781, pekka.halme@maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit