Hoppa till huvudinnehåll

Förra årets rekordlivliga fastighetshandel har förlängt handläggningstiderna för lagfarter

Antalet fastighetsköp som ökat under coronaepidemin har förlängt handläggningstiderna för lagfarter vid Lantmäteriverket.

Kuvassa kesämökki vehreässä maisemassa
Bild:
Antero Aaltonen

Enligt Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik gjordes totalt 70 500 fastighetsköp år 2020. Det totala antalet fastighetsköp ökade med 9,5 procent. Särskilt strandstugor och obebyggda strandtomter bytte ägare, men även antalet överlåtelser av skogsfastigheter och åkermark ökade.

Ökningen av antalet överlåtelser har återspeglats särskilt i antalet lagfarter (dvs. registreringar av äganderätten till fastigheter) men även i antalet ansökningar om registrering av arrenderätter och inteckningsansökningar. Eftersom det kommit in rekordmånga ansökningar, har handläggningstiderna blivit längre.

Den genomsnittliga handläggningstiden för lagfarter och arrenderätter är cirka tre månader och för inteckningar cirka en månad. Lantmäteriverket har rekryterat mer personal till uppgifter inom fastighetsinskrivningsärenden för att avhjälpa belastningen.

Handläggningen av ansökan kan göras smidigare

Man kan påskynda handläggningen av sin ansökan genom att bifoga alla behövliga handlingar till ansökan och ta hand om sina skyldigheter med anknytning till överlåtelseskatt elektroniskt i tjänsten MinSkatt. När överlåtelseskattedeklarationen gjorts och skatten betalats överförs uppgiften automatiskt till Lantmäteriverket, och inga kvitton behöver bifogas ansökan.

Lantmäteriverket får köpebreven för fastigheter av köpvittnet, men en del av handlingarna, exempelvis arrendeavtal och deras köpebrev, arvskiftesavtal och avtal om avvittring, behövs fortfarande i original. Originalhandlingarna kan skickas per post, och de returneras utan dröjsmål.

E-tjänsten är datasäker och snabb

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan man registrera äganderätten till en fastighet dvs. söka lagfart. Om man använt ett köpvittne vid upprättandet av avtalet, behöver man nödvändigtvis inte själv söka lagfart. Man kan be köpvittnet upprätta lagfartsansökan i samband med meddelandet om fastighetsöverlåtelse. Även de kompletteringar som begärts till ansökan kan skickas via e-tjänsten. E-tjänsten är ett datasäkert och snabbt sätt att lämna in handlingar för handläggningen av ett ärende.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man exempelvis ansöka om inteckningar och överföra elektroniska pantbrev. När en ansökan görs elektroniskt i tjänsten, kan ärendet avgöras genast.

Nyheter och artiklar