Hoppa till huvudinnehåll

God praxis vid Lantmäteriverket stöder utvecklandet av verkets samhällsansvar

Lantmäteriverket håller på att utveckla sitt samhällsansvar på flera olika håll. I år kommer Lantmäteriverket att utarbeta sitt första samhällsansvarsprogram, och en del av programmet är den nya publikationen God praxis vid Lantmäteriverket.

God praxis vid Lantmäteriverket innehåller viktiga principer för verket. Principerna har indelats under fyra teman: ansvarsfull ekonomi, ledarskaps- och arbetsgemenskapsfärdigheter, laglighet och god förvaltning samt offentlighet och integritet. Principerna har sammanfattats i en publikation som riktar sig till intressentgrupperna. Publikationen finns nu på vår webbplats.

 

Kuvituskuva, jossa on muun muassa taloja, ihmisiä ja pöllö
 

Ännu bättre service

Publikationen på webben kompletteras av handboken om god praxis och webbutbildningen som är avsedda för medarbetarna. Den nuvarande personalen kommer att genomgå utbildningen under 2021 och kommande medarbetare som en del av introduktionen. 

– Med hjälp av God praxis vid Lantmäteriverket vill vi säkerställa en lagenlig och ansvarsfull handlingskultur både nu och i framtiden. Det betyder att vi arbetar på sådana sätt som säkerställer att vår verksamhet är ändamålsenlig ur såväl lagstiftningens som de etiska principernas synpunkt, förklarar generaldirektör Arvo Kokkonen.

– Målet är att både de nuvarande och kommande medarbetarna är medvetna om de principer som styr verksamheten vid Lantmäteriverket, och att principerna tillämpas i det praktiska arbetet. Hur god praxis realiseras i praktiken kommer att uppföljas med verkets samhällsansvarsprogram som publiceras hösten 2021, säger Direktör för kommunikation och socialt ansvar Maija Ilvonen.

– Vi vill garantera förtroendet och tjäna samhället ännu bättre, sammanfattar Kokkonen.

Du kan bekanta dig med våra principer här.

Mer information

Arvo Kokkonen,
Generaldirektör
tfn +358 40 028 0875 
fornamn.efternamn(at)lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket
Samhällsansvar
Tjänster

Nyheter och artiklar