Hoppa till huvudinnehåll

Höjdmodell som täcker hela Finland behövs vid bekämpning av översvämningar och klimatförändringen

När man har tillgång till exakta uppgifter om jordytans former kan man bättre hantera förändringar, exempelvis översvämningar, som eventuellt är skadliga ur människors, miljöns och ekonomins synvinkel. Den digitala höjdmodellen KM2 som avbildar jordytans former har färdigställts. Höjdmodellen som Lantmäteriverket producerat finns tillgänglig över hela Finland. Det öppna datamaterialet är till hjälp även denna vår vid bedömningen av översvämningsrisker på olika håll i Finland.

Visualisering över Isokuru.
Ravindalen Isokuru vid Pyhätunturi är en av Finlands djupaste klyftor och har uppstått för miljarder år sedan. Så här ser den ut som en visualisering när man tittar på platsen i en höjdmodell som producerats av exakt laserskanningsmaterial. Den högsta punkten får röd färg och det lägsta höjdvärdet mörkblå färg. I mitten av bilden avbildas som en grön "älv" den stig på botten av Isokuru som är bekant för sommarvandrare. I den högra kanten syns förändringar av jordytan som gjorts av människan, exempelvis vägar.
Bild:
Lantmäteriverket

Höjdmodellen produceras utgående från laserskannat material som exakt avbildar jordytans former i rutstorleken två meter. Det sista området i Angel i Lappland som ännu inte laserskannats blev gjort förra sommaren. Lantmäteriverket slutförde arbetet som inleddes år 2008. Det är alltså fråga om en betydande milstolpe för produktionen av nationell grundläggande geografisk information.

– Det att vi har enhetliga, exakta höjduppgifter i digital form över hela landet möjliggör analyser på ett nytt sätt. Med hjälp av höjdmodellen är det möjligt att ta fram en exaktare indelning i tillrinningsområden för hela Finland. En sådan behövs exempelvis vid vattenvård och modellering av översvämningar, säger kartchef Heli Laaksonen från Lantmäteriverket glatt.

Höjdmodeller används ofta tillsammans med andra terränguppgifter i olika analyser och tillämpningar. När man vet jordytans höjd exakt är det möjligt att exaktare bestämma höjden även för objekt på jordytan, som byggnader och trädbestånd.

Höjdmodellen möjliggör kostnadseffektiva modelleringar

På kartor visas höjduppgifter traditionellt med hjälp av höjdkurvor. Digitala höjdmodeller beskriver jordytans höjdskillnader mycket exaktare än kurvorna. Uppgifterna utnyttjas av flera myndigheter som behöver dem för att kunna tolka jordytans lutningar och även mindre ytformer. På så sätt kan man utreda exempelvis i vilken riktning vatten rinner. Denna information är till hjälp vid bedömning av översvämningsrisker.

– Lantmäteriverkets höjdmodell har kostnadseffektivt möjliggjort en exaktare modellering av såväl översvämningar och vattenflöden som tillrinningsområden än tidigare. Med hjälp av översvämningskartor kan man på förhand planera åtgärder vid översvämningar, exempelvis tillfälliga skyddsanordningar och evakueringar av människor. Översvämningskartorna är också ett viktigt verktyg vid anpassningen till klimatförändringen. Med hjälp av dem kan man förbereda sig på framtidens översvämningsrisker exempelvis vid planeringen av markanvändning, berättar professor Bertel Vehviläinen från Finlands miljöcentral.

Höjdmodellen utnyttjas därtill exempelvis i geologisk forskning och i skogssektorn. Även i Lantmäteriverkets ortofoton utnyttjas höjdmodellen.

– Ju bättre höjdmodell, desto exaktare ortofoto. Utifrån höjdmodellen kan man härleda höjduppgiften för objekten i den nationella terrängdatabasen, säger Heli Laaksonen.

Uppgifterna i effektiv användning även på orienteringskartor

Höjdmodellen ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Därför kan den enkelt användas i olika fritidssysselsättningar. Vem som helst kan ladda ned höjdmodellen från Lantmäteriverkets filtjänst för avgiftsfria data.

Pasi Jokelainen, som övervakar tillverkningen av Finlands Orienteringsförbunds orienteringskartor, berättar att höjdmodellen som ingår i Lantmäteriverkets öppna data och punktmolnsmaterialet som producerats i laserskanningsprogrammet används i praktiken som utgångsmaterial för alla nya orienteringskartor.

– Lantmäteriverkets nuvarande material har inverkat mycket på framställningen av orienteringskartor och på hur de ser ut i dag. Höjdmodellen ligger till grund för orienteringskartorna, och den egentliga terrängkartläggningen är nu enklare än tidigare, säger Jokelainen.

Det att materialet är öppet tillgängligt är en ekonomisk fråga för många aktörer. Även vid Finlands Orienteringsförbund har kostnaderna för anskaffning av underlag fallit till en bråkdel då en tillräckligt exakt höjdmodell finns tillgänglig över hela landet. Den kompletteras med annan fritt tillgänglig geografisk information.

– Tröskeln för att börja framställa en ny orienteringskarta är låg nu när en höjdmodell finns tillgänglig över hela Finland, konstaterar Jokelainen.

Höjdmodellen uppdateras i takt med det nationella laserskanningsprogrammet. De områden som uppdateras är betydliga förändringar av jordytan vilka vanligtvis orsakats av byggande, exempelvis en ny väg.

Du kan titta mer på visualiseringar som gjorts av höjdmodellen, så kallade terrängskuggningar bland annat i geodataportalen Paikkatietoikkuna. Titta på en kort video (på finska) om hur du i Paikkatietoikkuna kan mäta exempelvis höjderna på din tomt genom att utnyttja Lantmäteriverkets höjdmodell.

Mera information:

Kartchef Heli Laaksonen, +358 40 098 8243, förnamn.efternamn@lantmaterivarket.fi

Kuvassa Ivalon lentokentän lähellä olevaa maastoa esittävä visualisointi, jossa havainnollistetaan korkeusmallin korkeuseroja.
Bilden visar en visualisering av terrängen nära Ivalo flygfält, i vilken höjdmodellens höjdskillnader åskådliggörs. Den högsta punkten får röd färg och det lägsta höjdvärdet mörkblå färg. Det mörkblå som ringlar sig på bilden är älven Ivalojoki. På bilden ser man hur naturen fungerat likt en pensel. Variationen i vattenytans höjd och vattenflödet har format älvens fåra, vilket resulterat i att jordmassor med tiden anhopats på olika ställen. 

 

Geodata
Forskning
Datamaterial

Nyheter och artiklar