Husbolag överförs till det riksomfattande bostadsdatasystemet

I det elektroniska bostadsdatasystemet insamlas uppgifter om husbolag samt om ägande och pantsättning av aktielägenheter. Alla gamla husbolag, varav det i Finland finns cirka 90 000, ska överföras till bostadsdatasystemet. Förnyelsen påverkar dessutom 1,5 miljoner aktielägenheter och deras över 2 miljoner ägare.

Gamla husbolag som grundats före 2019 ska överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Aktieboken ska överföras före slutet av år 2022, fastän tidsfristen kommer att förlängas med ett år.

Husbolagets styrelse ansvarar för överföringen av uppgifterna och överföringen kräver ett beslut av styrelsen. Aktieägare ska informeras om överföringen.

Överföring av aktiebok underlättar husbolagets vardag

Överföringen av aktieboken är till stor nytta för husbolaget. När aktieboken har överförts ansvarar Lantmäteriverket för att upprätthålla uppgifterna och att nya ägare förs in i aktieboken. Därmed ansvarar Lantmäteriverket även för att lösa svåra situationer.

Efter överföringen av aktieboken får husbolaget aktuella uppgifter om aktieboken, delägarnas kontaktuppgifter samt meddelanden om ägarbyten från bostadsdatasystemet. Husbolag behöver inte heller längre övervaka betalandet av överlåtelseskatten vid ägarbyten.

Små husbolag: överför aktieboken nu

Aktieboken överförs till bostadsdatasystemet med Lantmäteriverkets elektroniska tjänst för överföring av aktiebok. Tjänsten för överföring av aktiebok är i detta skede avsedd främst för de husbolag som inte använder ett fastighetsförvaltningssystem.

Den svenskspråkiga versionen av tjänsten för överföring av aktiebok införs i början av 2021. Innan dess kan man få service på svenska genom att kontakta stödet för överföring av aktiebok.

Stora husbolag använder ofta fastighetsförvaltningssystem som inbegriper förvaltning av aktieböckerna. Uppgifterna i fastighetförvaltningssystemet kan användas vid överföringen av aktieboken, då gränssnitten för fastighetsförvaltningssystem införs (från 2021 beroende på system). Om husbolagets administration sköts av en professionell disponent ska man alltid kontakta disponenten om överföringen av aktieboken.

Innan aktieboken överförs bör husbolag kontrollera att aktiebokens ägaruppgifter är uppdaterade och att aktieboken motsvarar den gällande bolagsordningen.

Aktieägaren ansöker om elektronisk ägaranteckning

Överföringen av aktieboken gör inte ägandet av lägenheten automatiskt elektroniskt. Efter att aktieboken överförts ska varje delägare ännu skilt ansöka om registrering av sitt ägande och makulering av aktiebrevet på papper hos Lantmäteriverket.

Efter att ägandet registrerats finns en elektronisk ägaranteckning för lägenheten i bostadsdatasystemet. Delägare måste inte längre se till att förvara aktiebrevet på papper eller ansvara för att det eventuellt kommer bort.

Delägarna kan registrera sitt ägande 10 år från att aktieboken har överförts, men registrering är obligatoriskt redan tidigare om lägenheten byter ägare.

Vad är bostadsdatasystemet?

Tidigare har ägande och byte av aktielägenheter utgått från aktiebrev på papper. I och med att bostadsdatasystemet införs byts fysiska aktiebrev så småningom ut mot elektroniska ägaranteckningar. Lantmäteriverket svarar för bostadsdatasystemet.

Nya husbolag som grundats 2019 eller senare grundas numera redan helt elektroniskt och uppgifterna om dem införs direkt i bostadsdatasystemet. Lägenheterna är redan från början försedda med en elektronisk ägaranteckning och fysiska aktiebrev trycks inte längre.

Det viktigaste målet med införandet av bostadsdatasystemet är att förbättra åtkomsten till information. Bostadsdatasystemet underlättar arbetet för husbolag, disponenter, fastighetsförmedling, banker och offentlig förvaltning. Framöver finns uppgifterna i ett register, som förs av en myndighet, och vars uppgifter är offentligt tillförlitliga. Bostadsdatasystemet främjar även utvecklingen av den elektroniska bostadshandeln.

Mer information

Jorma Turunen, programchef, 040 179 5335, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Överföring av aktiebok

Hjälp med överföring av aktiebok

Så här registrerar du äganderätten till din aktielägenhet

Senaste nyheter och bloggar