Hoppa till huvudinnehåll

Inlösningsförrättning för västmetron i Esbo avslutad

Inlösningsförrättningen för västmetrons första skede i Esbo från gränsen mot Helsingfors till Mattby avslutades fredagen den 5 mars. I inlösningsbeslutet avgjordes de nyttjanderätter som Esbo stad fått och bestämdes ersättning för ekonomiska förluster som projektet orsakat markägare.

Oranssi metrojuna Espoon Keilaniemen metroasemalla vuonna 2019.
Espoon Keilaniemen metroasema vuonna 2019. Kägeluddens metrostation i Esbo. Kuva/Bild: Compic/Kimmo Brandt (arkistokuva)
Bild:
Compic/Kimmo Brandt

Inlösningen baserade sig på markanvändnings- och bygglagen och gällde i huvudsak underjordiska utrymmen. De rättigheter som inlöses har fastställts i de underjordiska detaljplaner som trätt i kraft år 2010.
 
Lantmäteriverket ansvarade för inlösningsförrättningen som en oberoende expertorganisation. Parterna i inlösningen, det vill säga Esbo stad och markägarna, kan söka ändring hos jorddomstolen i beslut som fattats vid inlösningsförrättningen. Besvärstiden är 30 dagar.

Ersättningarna baserar sig på konkreta förluster

Enligt inlösningslagen är ägaren till egendom som ska inlösas berättigad att få full ersättning för ekonomiska förluster till följd av inlösen. Den nyttjanderätt som inlöses i Esbo berör till största delen underjordiska utrymmen. Markanvändningen och verksamheten ovan jord fortsätter enligt gällande ovanjordiska detaljplaner precis som hittills.
 
En underjordisk inlösning är en relativt sällsynt förrättning. Bestämmande av ersättning för underjordiska utrymmen förutsätter konkreta bevis på ekonomiska förluster. Förrättningsförfarandet baserar sig på högsta domstolens enda prejudikat gällande inlösning av underjordiska utrymmen från år 1987 (HD:1987:121). På de ersättningar som bestämdes i Esbo tillämpades prejudikatets princip samt den förrättningspraxis som baserar sig på den.

Inlösningskommissionen fattar beslut om ersättningar

Lantmäteriverket tar inte ställning till inlösningar av enstaka jordområden. Vid Lantmäteriverket finns det expertis och statistikuppgifter om inlösningsförfarandet vid markanskaffningar och den allmänna prisnivån vid markköp.
 
Vid inlösningsförrättningar för anskaffning av mark fattas beslutet av en inlösningskommission, vars ordförande är en lantmäteriingenjör från Lantmäteriverket. Inlösningskommissionen har domaransvar, och den är självständig och oberoende. En inlösningsförrättning är ett offentligt sammanträde. Sakägarna och deras ombud har rätt att yttra sig vid sammanträdet.
 
Ändring i ett inlösningsbeslut kan sökas hos den tingsrätt som fungerar som jorddomstol för inlösningen. Ändring i tingsrättens beslut kan sökas hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Om inlösningsförrättningar gällande västmetron

  • Inlösningsförrättningen gällde västmetrons första skede i Esbo mellan gränsen mot Helsingfors och Mattby.
  • De underjordiska detaljplaner som berör inlösningen trädde i kraft vintern 2010.
  • De underjordiska utrymmena togs i Esbo stads besittning för byggande av metron vid inledningssammanträdet sommaren 2010.
  • Västmetrons första skede färdigställdes och togs i bruk i slutet av 2017.
  • Inlösningsförrättningen fortsatte sommaren 2019, då metrons alla effekter var kända.
  • Inlösningsförrättningen avslutades 5.3.2021.
  • Inlösningsförrättningarna för västmetrons andra skede från Mattby i Esbo västerut och inlösningsförrättningarna för västmetron på Helsingfors område avslutas som separata förrättningar.

Mera information

Produktionschef Jaakko Haapala, 040 527 2148, jaakko.haapala@lantmateriverket.fi
 
Direktör med ansvar för inlösnings- och värderingsförrättningar Mauri Asmundela, 040 576 8944, mauri.asmundela@lantmateriverket.fi
 
Inlösningskommissionens ordförande, lantmäteriingenjör Mikael Still, 040 776 0834, mikael.still@lantmateriverket.fi
 

Nyheter och artiklar