Hoppa till huvudinnehåll

Inlösningsförrättningen på lägenheten Saras i Vanda har avslutats

Inlösningsförrättningen på lägenheten Saras i Kivistö i Vanda avslutades torsdagen den 5 mars. I inlösningsbeslutet fattades beslut om de områden och rättigheter som Vanda stad förvärvade och värderades den ersättning som betalas för den inlösta egendomen.

För lägenheten Saras bestämdes inlösningspriset till 3,25 miljoner euro. Inlösningen omfattar ett jordområde på 43 hektar. 

Lantmäteriverket ansvarade för inlösningsförrättningen som en oberoende expertorganisation. I egenskap av myndighet fattar Lantmäteriverket inte beslutet om beviljande av inlösningstillstånd. Parterna i inlösningen, det vill säga Vanda stad och lägenhetens nuvarande ägare, kan söka ändring i beslutet hos jorddomstolen. Besvärstiden är 30 dagar.

Inlösningsersättningen grundar sig på motsvarande markköp

Ersättningen för inlösta jordområden grundar sig oftast på det pris som har betalats för motsvarande objekt vid frivilliga markköp. Prisvärderingarna grundar sig på köpeskillingsregistret som Lantmäteriverket upprätthåller. Som jämförelsematerial används också de ersättningar som har fastställts vid andra motsvarande inlösningsförrättningar.

Köpeskillingsregistret omfattar uppgifter om alla fastighetsköp i Finland och uppgifter om priser, markanvändningstyp och planläggning som berör dessa köp. 

Inlösningskommissionen fattar beslutet

Lantmöteriverket tar inte ställning till inlösningar av enstaka jordområden. Vid Lantmäteriverket finns det expertis och statistikuppgifter om inlösningsförfarandet vid markanskaffningar och den allmänna prisnivån vid markköp.

Vid inlösningsförrättningar för anskaffning av mark fattas beslutet av en inlösningskommission, vars ordförande är en lantmäteriingenjör (DI). Inlösningskommissionen har domaransvar, är självständig och oberoende. Inlösningsförrättningar är offentliga. Sakägarna och deras ombud har rätt att yttra sig vid sammanträdet. 

Ändring i ett inlösningsbeslut kan sökas hos den tingsrätt som fungerar som jorddomstol för inlösningen. Ändring i tingsrättens beslut kan sökas hos högsta domstolen om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Mera information

Produktionschef Jaakko Haapala, 040 5272 148, jaakko.haapala@lantmateriverket.fi

Direktör med ansvar för värderingsförrättningar Mauri Asmundela, 040 5768 944, mauri.asmundela@lantmateriverket.fi

Inlösningskommissionens ordförande, lantmäteriingenjör Tuomas Lehtonen, 040 592 7449, tuomas.lehtonen@lantmateriverket.fi

 

Fastigheter
Inlösningsförrättning

Nyheter och artiklar