Hoppa till huvudinnehåll

Insatser för samhällsansvar: Stöd för hållbar skogsvård och lantbruk

Lantmäteriverket förbinder sig i sitt samhällsansvarsprogram till att främja 50 insatser för samhällsansvar fram till 2027. Programmet har fyra teman: Information som tjänar samhället, Välmående människor, Hållbar miljö och Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin. I samband med temat Hållbar miljö främjar Lantmäteriverket i år till exempel de insatser för samhällsansvar som presenteras i den här nyheten. De övriga insatserna för samhällsansvar i temat Hållbar miljö presenteras i en nyhet som publiceras nästa vecka.

""
Bild:
Julia Hautojärvi

Forskningsdata till förmån för samhället och miljön

UNITE är ett kompetenskluster för högkvalitativ forskning och samhällelig effektivitet och ett av flaggskeppen för Finlands Akademi. Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI är en av värdorganisationerna för UNITE. Till kompetensklustret hör världens ledande forskningsgrupper inom skogsvetenskap, geodata och sensorutveckling samt spelifiering.

– UNITE:s styrka ligger i samarbetet och ekosystemet, genom vilka effektiv verksamhet genomförs. I år har Geodatacentralen fokuserat på företagssamarbete och metodutveckling. Skogsforskarna i partnerorganisationerna bygger å sin sida på kunskapen och fungerar till exempel som experter i arbetsgrupper och deltar i utvecklingen av skogsstrategin, berättar ledande expert Heli Honkanen glatt.

Geodatacentralens uppgift i UNITE är att möjliggöra smartare skogsbruk med hjälp av skogsdata. För närvarande tar man fram en digital tvilling för skogen, för att det ska vara möjligt att granska skogen per träd. Skogsdata på individuell trädnivå utgör grunden för mer kostnadseffektiva avverkningar, elektronisk handel och hållbar skogsvård.

I år publicerade Geodatacentralen karttjänsten Skogsdatabasen för testning. I testanvändningen presenteras och testas tjänsten tillsammans med intressenter. Arbetet för att ta fram Skogsdatabasen beviljades UNITE:s pris för påverkan (på finska) för sina steg mot ett exakt riksomfattande skogsdatasystem som producerar information på basis av laserskanning.

Ägoreglering som stöd för hållbar livsmedelsproduktion

Ägoreglering är ett samarbetsprojekt genom vilket Finlands åkerskiftesstruktur utvecklas så att den motsvarar framtidens behov av livsmedelsproduktion. En god skiftesstruktur främjar livsmedelssektorns försörjningsberedskap och lantbrukets lönsamhet, förbättrar trafiksäkerheten och minskar utsläppen från markanvändningssektorn. Lantmäteriverket gör årligen mer än 9 000 hektar ägoregleringar.

Genom ägoreglering åstadkommer man åkerstiften som är så stora, lämpligt formade och nära gårdscenter som möjligt. När körsträckorna blir kortare och förflyttningen av jordbruksmaskinerna minskar, sparar jordbrukaren både tid och pengar. En god fastighetsstruktur möjliggör också investeringar i ny teknik och lösningar som sänker odlingskostnaderna, vilket ytterligare stärker fördelarna med ägoregleringen.

I takt med att körsträckorna blir kortare minskar användningen av fossila bränslen och de utsläpp som användningen orsakar. Jordbruksmaskinernas livslängd förlängs till följd av att den extra körningen minskar. När jordbrukstransporterna på de allmänna vägarna minskar, blir trafiken smidigare och trafiksäkerheten bättre. Också plankorsningar som blir överflödiga kan avlägsnas i samband med ägoreglering.

– Lantmäteriverket utvecklar ständigt ägoregleringen till ett mångsidigare och snabbare arbetsredskap. I fortsättningen främjar ägoregleringar klimatmålen inom markanvändningssektorn bland annat genom att möjliggöra anläggning av våtmarker och beskogning av underproduktiva åkrar, berättar Timo Potka, direktör med ansvar för ägoregleringar.

Ytterligare uppgifter

Chef för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, 050 487 1600

Samhällsansvarsexpert Annukka Kokkonen, 050 467 0911

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram

Insatser för samhällsansvar: Information som tjänar samhället

Insatser för samhällsansvar: Välmående människor

 

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar