Hoppa till huvudinnehåll

Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet

Lantmäteriverket ska främja och följa upp genomförandet av likabehandling i sin verksamhet. Vi ska främja likabehandling på ett planenligt och målinriktat sätt.

Mies metsän keskellä. Man i skogen.
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos, Lantmäteriverket

Lantmäteriverkets tjänster ska vara tillgängliga för alla på ett jämlikt sätt. Vi kan säkerställa detta genom att erbjuda våra kunder obehindrat tillträde till våra serviceställen, tillgängliga kommunikationskanaler, tolktjänster och skräddarsydda material.

Vi har gjort en personalpolitisk jämställdhetsplan  som en del av Lantmäteriverkets personalplan. Dessutom ska vi upprätta en plan för hur vi främjar likabehandling i våra tjänster och den övriga verksamheten. Lantmäteriverkets jämställdhetsplan blir färdig senast i slutet av november 2020.

Lantmäteriverket rapporterar i personalrapporten om hur personalen upplever jämställdheten i arbetsgemenskapen. I fjol var resultatet enligt statens personalenkät VMBaro i genomsnitt 4,12 (på skalan 1–5). Året innan, 2018, var resultatet exakt 4. I fjol var det genomsnittliga resultatet vid arbetsgemenskaper inom statsförvaltningen 3,75.

De grundläggande fri- och rättigheterna tillhör oss alla

Enligt Finlands grundlag är jämlikheten en av våra grundläggande fri- och rättigheter. Med jämlikhet avses att alla människor är likvärdiga oavsett deras kön, ålder, etniska eller nationella ursrprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

I ett rättvist samhälle borde egenskaper som gäller en individs person – oavsett om de gäller ursprung eller hudfärg – inte få påverka människornas möjligheter att utbilda sig, hitta ett arbete eller använda olika tjänster. De grundläggande fri- och rättigheterna tillhör oss alla. 

I grundlagen hänvisar jämlikhetsprincipen både till ett diskrimineringsförbud och att alla är lika inför lagen. Diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen och arbetslagstiftningen specificerar diskrimineringsförbudet inom livets olika delområden. 

Diskrimineringslagen trädde i kraft 2015. Lagens syfte är att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Myndigheterna ska å sin sida bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling.
 

Arvo Kokkonen
generaldirektör

Generaldirektör Arvo Kokkonen

_______________________________________________________________________________________

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella ärenden inom Lantmäteriverket. Du kan diskutera ämnet genom att skriva en kommentar till bloggen här nedanför. Kommentarerna granskas innan de publiceras.

Lantmäteriverket

Kommentit

Bloggar