Hoppa till huvudinnehåll

Kompetens i digital säkerhet – vad är det för någonting?

Alla av oss borde veta hur man behandlar uppgifter – såväl uppgifter om våra kunder och samarbetspartner som uppgifter om oss själva. Vi funderar dagligen på om uppgifter är offentliga eller sekretessbelagda och hur uppgifter ska behandlas, till exempel lagras och skickas. Vad ska jag göra, om jag upptäcker någonting ovanligt? Ska jag till exempel skapa en order på avvikelsen eller ska jag meddela den till en ansvarig person?

Minna Romppanen ja Pekka Ristimäki

Det finns flera termer som beskriver samma fenomen: datasäkerhet, cybersäkerhet, digital säkerhet m.m. Finns det någon skillnad mellan termerna? Inte nödvändigtvis i praktiken, eftersom de alla omfattar behandling av uppgifter i en huvudsakligen elektronisk miljö. I den här bloggen används termen digital säkerhet. Digital säkerhet är viktig, eftersom den garanterar att användaren är behörig och att systemen är fungerande och säkra. Människor och människors kompetens i säkerhetsfrågor är centrala i digital säkerhet.

Kompetens i digital säkerhet vid Lantmäteriverket

Lantmäteriverket har ett särskilt behov av kompetens i digital säkerhet, eftersom vi är ett ämbetsverk som upprätthåller flera olika basregister. Men kompetens i digital säkerhet krävs inte bara i statsförvaltningen utan i all verksamhet, också i vårt dagliga liv.

Lantmäteriverket utvecklar jämt personalens kompetens i digital säkerhet. Under de senaste åren har vi bland annat strävat mot ett resultatmål där så många medarbetare som möjligt ska genomgå utbildning i digital säkerhet. Alla våra medarbetare har också möjlighet att studera digital säkerhet under arbetstiden.

Hur utvecklas den digitala säkerheten?

Genom digital säkerhet säkerställs att de tjänster som Lantmäteriverket tillhandahåller sina kunder är tillgängliga, uppdaterade och korrekta samt att kundernas personuppgifter är skyddade i alla behandlingsskeden. Centrala verktyg i det här arbetet är riskhantering, beredskap, tekniska säkerhetslösningar, effektiv övervakning och störningshantering samt övning. 

Teknologisk utveckling, såsom mer omfattande användning av molntjänster för tillhandahållande av tjänster, förutsätter fortgående utveckling och upprätthållande av kompetensen för experter som utvecklar och administrerar tjänster samt för datasäkerhetsexperter. För att stödja utvecklingen och förändringen behövs också långsiktigt samarbete med kompetenta partner.

Förutom tekniska säkerhetslösningar och kompetenta medarbetare behövs också fungerande processer. Lantmäteriverkets förmåga att föregripa störningar och cyberhot, det vill säga resiliens, främjas med hjälp av riskhantering, effektiv störningshantering, beredskap och regelbunden övning.

Genom att sörja för sådan verksamhet och personalens kompetens kan vi effektivt bereda oss på hot, såsom ökad cyberbrottslighet, men också på så kallade vanliga störningssituationer.

 

Pekka Ristimäki
ledande sakkunnig

Minna Romppanen
ledande sakkunnigI Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket. 

Lantmäteriverket

Bloggar