Hoppa till huvudinnehåll

Konkreta mål och åtgärder för likabehandling på Lantmäteriverket

Lantmäteriverket har upprättat en funktionell likabehandlingsplan 2021–2025 för kunder och övriga externa intressentgrupper. Planen beskriver nuläget och definierar konkreta mål och åtgärder för likabehandlingen för de kommande åren.

Likabehandling har alltid varit en central del av Lantmäteriverkets sociala ansvar och värderingar. Den funktionella likabehandlingsplanen för 2021–2025 omfattar särskilt verkets likabehandling av de externa intressentgrupperna, som kunderna. Lantmäteriverkets personalplan åter anger principerna för likabehandling av personalen.

”För oss är likabehandlingsplanen framför allt ett verktyg med vilket vi regelbundet följer upp och utvecklar likabehandlingen av våra externa intressentgrupper och i våra tjänster. Planen uppdateras och justeras vid behov”, säger Johanna Snellman, personaldirektör vid Lantmäteriverket. 

Satsningar på kommunikation och tillgänglighet

Av nulägesanalysen i likabehandlingsplanen framgår att likabehandling för det mesta realiseras bra för tillfället. För att likabehandlingen ska realiseras ännu bättre, anges i planen konkreta åtgärder för de kommande åren.

”De fokusområden som vi har identifierat handlar speciellt om att tillgodose den språkliga jämlikheten, en klar och kundinriktad kommunikation samt tillgängligheten”, berättar Snellman.

Den språkliga jämlikheten utvecklas bland annat genom bättre tillgång till service och anvisningar på svenska och engelska.

Kommunikationens konsekvenser och effekt bedöms även ur likabehandlingsperspektivet. Lantmäteriverket kommer att satsa på kommunikation genom att till exempel omarbeta verkets webbplats så att den tillhandahåller kunderna ännu bättre och jämlik service. Verket ska också bli mer flerspråkigt på sociala medier.

Tillgängligheten och lättlästheten främjas genom att bland annat utveckla personalens kunnande och utreda behovet av lättläst material på Lantmäteriverkets webbplats.

Likabehandling utreddes grundligt 2020

Lantmäteriverket ville utvidga likabehandlingsplanen till att beakta kundernas synvinkel och genomförde därför en omfattande intern utvärdering 2020. Med hjälp av utvärderingen ville Lantmäteriverket precisera sin uppfattning om hur likabehandling av verkets externa kunder realiseras.

Efter den interna utvärderingen utsåg verket en arbetsgrupp för att vidareutveckla likabehandlingsplanen och dess mål. Arbetsgruppen bestod av en mångsidig grupp av medarbetare inom olika verksamhetsenheter och kompetensområden från olika delar av Finland.

Likabehandlingsplan för 2021–2025

Ytterligare information

Johanna Snellman, personaldirektör, tfn 040 561 4956
Maija-Liisa Niskala, chef för ansvarsområdet juridiska tjänster, tfn 040 801 1226

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
 

Lantmäteriverket
Samhällsansvar

Nyheter och artiklar