Koordinatsystemen riskerar att föråldras

Nuvarande referenssystem för koordinater kan inte tidsenligt beakta jordskorpans rörelser. Nordiska kommissionen för geodesi (NKG) höll sin generalförsamling i Helsingfors 3.–6.9, där man diskuterade framtidens referenssystem för koordinater och positioneringsnoggrannhet.

Geoidmodellen
Bild:
NASA / University of Texas Center for Space Research

Med en ny geoidmodell skulle det vara möjligt att uppnå en höjdpositioneringsnoggrannhet på centimeternivå.

– Geoidmodellen ger skillnaden mellan det nationella höjdsystemet och en höjd som fastställts med satellitpositionering, och modellens precision avgör hur noggrant man kan bestämma höjder med satellitpositionering. Nu är precisionen några centimeter, säger äldre forskare Mirjam Bilker-Koivula från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket.

Ett bättre koordinatsystem behövs snart

Kommissionen fortsätter att forska i dynamiska referenssystem för koordinater och har som mål att ge en rekommendation om ett nytt system till kartverken i Norden fram till år 2022. Många nya tillämpningar, exempelvis smart trafik, kräver ett exakt referenssystem för koordinater som fungerar i realtid. Exempelvis kontinentalplattornas rörelser och landhöjningen påverkar referenssystemen för koordinater. Nuvarande referenssystem för koordinater kan inte tidsenligt beakta ändringar i jordskorpan.

Vid generalförsamlingen presenterades NKG:s pågående pilotprojekt där man undersöker upprättandet av ett dynamiskt referenssystem för koordinater på Island. På Island försvagar jordskorpans rörelser exaktheten och pålitligheten av traditionella referenssystem för koordinater mycket snabbt. Detta kommer att vara ett viktigt forskningsobjekt även under nästa period 2018–2022. De metoder som utvecklats på Island kan även tillämpas hos oss.

Samarbete ger mera nytta

Kommissionen uppmanar de nordiska kartverken till att skapa en gemensam strategi för att utveckla och undersöka en nordisk positioneringstjänst, för att de investeringar som redan gjorts ska utnyttjas så effektivt som möjligt.

– Under de fem senaste åren har man investerat tiotals miljoner euro i de geodetiska basstationerna i Metsähovi, Onsala och Ny-Ålesund. Basstationer för exakt satellitpositionering och geodetisk infrastruktur har också utvecklats i alla nordiska länder. Vi får mer exakta och pålitliga data för positionering och navigation, och en oavbruten interoperabilitet i hela Norden är mycket viktig, konstaterar avdelningsdirektör Markku Poutanen från Geodatacentralen.

– Vi kan uppnå detta endast genom samarbete inom hela det geodetiska samfundet, fortsätter Poutanen.

Reglementsreform att vänta

Kommissionens verksamhet koordineras mellan generalförsamlingarna av presidiet, vars medlemmar valdes in för en ny fyra års mandatperiod 6.9 i Helsingfors. Presidiet består av två representanter från respektive nordiska land och arbetsgruppernas ordförande.

Som Finlands representanter i presidiet under perioden 2018–2022 fortsätter Geodatacentralens överdirektör Jarkko Koskinen och Markku Poutanen samt äldre forskare Pasi Häkli som ordförande för arbetsgruppen för referenssystem.

Av generalförsamlingen fick presidiet även ett uppdrag att inför följande generalförsamling bereda en reglementsreform som gör det möjligt för de baltiska länderna att få fullt medlemskap i kommissionen. De baltiska länderna har deltagit aktivt i NKG:s verksamhet sedan 1990-talet, men det nuvarande reglementet begränsar de officiella medlemmarna till de fem nordiska länderna.

Mera information

Direktör Markku Poutanen, 050 300 7374, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

 

Nordiska kommissionen för geodesi NKG grundades år 1953 som ett samarbetsorgan för geodeter i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Under årtiondenas lopp har man genom samarbete skapat bl.a. nordiska geoid- och landhöjningsmodeller, ett gemensamt höjdsystem, kompatibla koordinat- och tyngdkraftssystem och databaser samt utvecklat geodetiska mätnings- och beräkningsmetoder. Utan samarbete skulle många av dessa ha varit omöjliga eller mycket mer arbetsdryga och dyra att genomföra.

Uusimmat uutiset ja blogit