Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets prissättning förnyas

Det kommer att ske ändringar i Lantmäteriverkets prissättning fr.o.m. 1.1.2020. Prissättningen komer att bli tydligare ur kundens synvinkel, då flera lantmäteriförrättningar kommer att ha ett fast pris.

Mannen bestämmar råns sträckning i skogen.
Bild:
Julia Hautojärvi

Flera förrättningar till fast pris

– Lantmäteriverkets prissättning tar igen många steg mot bättre service, säger överdirektör Irma Lähetkangas från Lantmäteriverket glatt.

Förrättning av enskild väg, klyvning dvs. delning av en lägenhet, inlösning av del av en byggplats och sammanslagning av samfällda vattenområden ändras till förrättningar som debiteras till fast pris. Vid förrättningar som debiteras till fast pris bestäms avgiften på basis av en eller flera variabler, exempelvis arealen eller antalet delägare. I fortsättningen är det främst inlösnings- och ersättningsförrättningar som debiteras enligt använd arbetstid.

En annan förändring gäller tidpunkten enligt vilken avgiften för en förrättning till fast pris bestäms. I fortsättningen bestäms det fasta priset enligt den tidpunkt då förrättningsansökan lämnas in. Hittills har det fasta priset bestämts enligt det pris som gällt vid tidpunkten för slutsammanträdet.

– Ett fast pris garanterar det att förrättningens sökande redan när ansökan lämnas in vet hur mycket åtgärden kommer att kosta, säger Lähetkangas.

Lantmäteriförrättningar och andra produkter prissätts enligt självkostnadsprincipen. På grund av en ökning av kostnaderna var vi tvungna att höja priserna för de flesta förrättningsslagen.

Inskrivningsavgifterna bestäms nu enligt den dag då ansökan blir anhängig

Den nya avgiftsförordningen innebär inga höjningar i avgifterna för inskrivning av fastigheter och aktielägenheter. Ändringarna gäller det att avgiften i fortsättningen kommer att bestämmas enligt den tidpunkt då ansökan blir anhängig.

I praktiken innebär detta att om exempelvis en lagfartsansökan anhängiggjorts år 2018 och avgjorts 2020, bestäms priset enligt avgiften år 2018.

Paragrafen som gäller massomvandling av skriftliga pantbrev som innehas av kreditinstitut till elektroniska pantbrev tas bort i den nya avgiftsförordningen. Massomvandlingarna av skriftliga pantbrev som innehas av kreditinstitut till elektroniska pantbrev har genomförts i stor omfattning, och det finns inget behov av massomvandlingar längre.

Lantmäteriverkets övriga produkter och tjänster

På grund av en ökning av kostnaderna höjs priserna på flera av Lantmäteriverkets övriga produkter och tjänster. Prissättningen görs också tydligare utgående från kundens behov, precis som prissättningen av lantmäteriförrättningar.

Mera information

Ledande expert Taavi Kivipelto, 040 527 5445, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Frågor om avgifterna för enstaka förrättningar och tjänster besvaras av Lantmäteriverkets kundservice: 029 530 1110, kundservice@lantmateriverket.fi
 

Nyheter och artiklar