Möjlighet för kommunerna att teckna arrendeavtal elektroniskt

Kommuner kan fr.o.m. oktober teckna arrendeavtal elektroniskt. Det lönar sig för kommunerna att börja förbereda sig för detta redan nu. Kontrollera att följande är i sin ordning:

  1. Avtal om användning av gränssnitt har tecknats.
  2. Det finns en fullmakt för undertecknande.
  3. Din organisation har den integration som behövs mot utkastgränssnittet.

Hur upprättas ett arrendeavtal elektroniskt?

Du kan skicka ett utkast till arrendeavtal, som gjorts i kommunens system, via utkastgränssnittet till Fastighetsöverlåtelsetjänsten, där både en representant som befullmäktigats av kommunen och arrendetagaren undertecknar avtalet. Efter att avtalet undertecknats elektroniskt blir en ansökan om inskrivning av en särskild rättighet automatiskt anhängig, och arrendetagaren kan ansöka om inteckning av sin arrenderätt direkt efter det.

För undertecknande behövs mobilcertifikat och fullmakt

En elektronisk underskrift förutsätter elektronisk autentisering. Den elektroniska autentiseringen kan skötas med mobilcertifikat, dvs. med en kommunanställds egen arbetsmobiltelefon. Förutom autentiseringen ska en skriftlig allmän fullmakt skickas till Lantmäteriverket, eftersom kommunernas firmatecknare inte kan kontrolleras i något register. I den allmänna fullmakten ges en särskild eller flera särskilda personer rätt att representera kommunen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Det kostar att föra in en fullmakt. Avgiften som tas ut för en ansökan är 310 euro och med samma ansökan kan man skriva in flera befullmäktigade. En del av kommunerna har redan en sådan fullmakt i bruk för fastighetshandel.

Skicka den allmänna fullmakten och ansökan till adressen: Lantmäteriverket / Registratorskontoret, PB 84, 00521 Helsingfors.

Bekanta dig med fullmaktsmallarna och fyll i ansökan

Teckna ett kundavtal med Lantmäteriverket

Ett utkast till arrendeavtal ska skickas elektroniskt via utkastgränssnittet till Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Därför behöver du teckna ett kundavtal med Lantmäteriverket. För utkastgränssnittet behöver du en integration fråm ett system till ett annat. Kommunen kan själv bygga integrationen eller köpa den av en tjänsteleverantör.

Fyll i blanketten om användning av kundgränssnittet

Tilläggsuppgifter

Bekanta dig med integratorernas presentationer (på finska) vid digitaldagen för fastighetsärenden.

Tiina Lepistö, tiina.lepisto@lantmateriverket.fi; 040 186 0955
Tiina Pöyhönen, tiina.poyhonen@lantmateriverket.fi, 040 167 9160

Uusimmat uutiset ja blogit