Hoppa till huvudinnehåll

Nationella och kommunala 3D-stadsmodeller kräver interoperabilitet och dialog

Nationella och kommunala 3D-stadsmodeller har numera en viktig roll i många processer, såsom i bygglovsprocesser. För att de ska vara interoperabla krävs ytterligare satsningar, såsom anvisningar och en aktiv dialog. Hur ser du på de nationella 3D-stadsmodellernas roll vid sidan av de kommunala modellerna?

Joonas Jokelan potretti
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriverkets mål är att producera en 3D-stadsmodell för hela landet, och den ska så bra som möjligt betjäna kommuner och andra informationsanvändare. I det här arbetet och i förbättring av användbarheten i 3D-materialet behövs en aktiv dialog både på riksnivå och på internationell nivå.

Viktigt att 3D-stadsmodellerna är kompatibla

Olika informationsanvändare, såsom kommuner, utnyttjar i allt större utsträckning 3D-stadsmodeller i sina egna processer. De används bland annat som stöd för beslutsfattande eller planering, i synlighets- eller belysningsanalyser samt som en del av värdekedjan i digitala tvillingar. I anknytning till 3D-stadsmodellerna finns det många utmaningar och frågor som måste lösas innan vi kan utnyttja dem till fullo.

Det finns många dimensioner i 3D-stadsmodellerna, allt från geometri till semantik. Att producera 3D-stadsmodeller kan verka som en lätt uppgift: det behövs väl inget annat än en bit punktmoln och den stora berömda röda knappen som finns i programmet! Många små detaljer i produktionen kan påverka användbarheten av materialet. Till exempel att framställa en enkel polygon i GML-syntax är möjligt på över 20 olika sätt. 

Bland annat på grund av den här ambiguiteten är det mycket viktigt att sträva efter interoperabilitet nationellt och ett harmoniserat datamaterial  med hjälp av gemensamma anvisningar och en aktiv dialog. Vi kan ju inte anta att en tredje part som utnyttjar materialet är beredd på varje enskilt specialfall, vilket kan krävas av samanvändning av flera informationsproducenters material. 

Lyft i internationell workshop

I september anordnade vi under paraplyet för samarbete mellan nordiska kartverk en internationell workshop om 3D-stadsmodellering. I workshopen deltog över 50 personer från kommuner, statliga organisationer samt universitet. Deltagarna kom från totalt åtta länder. Ett av de viktigaste behoven som lyftes fram i workshopen var behovet av gemensamma anvisningar och standarder. Anvisningar och standarder kan skapa en sundare grund för en omfattande ny affärsverksamhet såväl nationellt som internationellt.

Vi frågade även deltagarna i workshopen hur de ser på nuläget gällande medvetenheten och kunskapen om 3D-stadsmodellering i sitt land. Enligt svaren ser det ut som om vi till stor del är i startgroparna när det gäller 3D-stadsmodellering.
 

Taulukko työpajan osallistujien mielipiteistä.
Bild 1. Vi frågade deltagarna i workshopen hur väl människor i deras hemland känner till 3D-stadsmodellmaterialet och dess möjligheter (1=mycket dåligt, 5=mycket bra). Utifrån resultaten kan vi konstatera att i flera länder är medvetenheten om 3D-stadsmodellmaterial fortfarande på en rätt låg nivå.

 

I workshopen framgick det också att utöver det kommunala materialet finns det ett behov av ett harmoniserat nationellt material. För att undvika överlappande arbete kan man gärna utnyttja det högklassiga material som kommunerna och städerna producerat. Datamaterialen ska dock i det här fallet vara interoperabla sinsemellan och med hela landet. Observera då att det nationella materialet inte kommer att vara homogent eftersom materialet för centrumområden ofta är mera detaljerat än materialet för glesbygdsområden. Det finns fördelar med ett interoperabelt nationellt material, eftersom geodataanalyser  ofta gäller stora områden som överskrider kommungränserna. 

Taulukko työpajan osallistujien mielipiteistä
Bild 2. Vi frågade deltagarna i workshopen om de anser att en harmoniserad nationell 3D-modell är viktig (1=inte alls viktig, 5= mycket viktig)? Utifrån resultaten kan vi konstatera att en nationell 3D-stadsmodell är ett mycket viktigt mål.

Full fart

Eftersom vi är i startgroparna också internationellt sett vad gäller 3D-stadsmodeller, är stunden inne för bredare samarbete och diskussion. I fråga om 3D-stadsmodellerna finns det stora förväntningar och intressen både på riksnivå och på kommunal nivå, för att inte tala om internationellt. Därför hoppas vi att det samarbete som fått en bra början i Finland kring 3D-stadsmodeller fortsätter aktivt. På så vis kan vi i ett tidigt skede inrikta våra resurser på att lösa de största utmaningarna och flaskhalsarna. 

Hur ser du de nationella 3D-stadsmodellernas roll vid sidan av de kommunala modellerna? Och med vilka åtgärder kan vi säkerställa att de finska 3D-stadsmodellerna också i fortsättningen är världens bästa samt efterföljer kompatibilitetsprincipen?

Berätta dina åsikter på Twitter eller sänd mig e-post. Jag uppmanar kommunernas representanter att gå med i Kommunforumet, vars medlemmar är de första att få information om Lantmäteriverkets utvecklingsarbete som gäller kommuner.  

Joonas Jokela

ledande sakkunnig


I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket
Geodata
Interoperabilitet

Bloggar