Hoppa till huvudinnehåll

Nyckeltal som ledtrådar vid uppföljning av genomförandet

Under förra hösten utarbetade Lantmäteriverkets strategiteam en genomförandeplan som samlar dels resultatavtalet med jord- och skogsbruksministeriet, dels det centrala innehållet i verkets strategi. Utifrån de valda målen bestämdes de centrala ”asteriskaktiviteterna” för de kommande två åren. För att kunna veta hur genomförandet av strategin har lyckats ska vi ha tydliga nyckeltal och en mångsidig lägesbild av vår verksamhets framgång. Nyckeltalen kan vi använda som ledtrådar.

Text: Arto Mikkola, Pekka Kataja ja Janne Sariola

Maanmittauslaitoksen johtavat asiantuntijat Janne Sariola, Arto Mikkola ja Pekka Kataja.

Mätning av genomförandet baserar sig på tydliga nyckeltal och en mångsidig lägesbild

Genomförandet av strategin har kommit väl igång. Efter konkreta åtgärder har vi förberett nyckeltal till stöd för uppföljningen av genomförandet. Nyckeltalen kommer att ge oss information om hur genomförandet av strategin framskrider och vilka korrigeringar som utifrån nyckeltalsanalyserna behövs. Det är särskilt viktigt att identifiera de allra viktigaste nyckeltal som vi ska följa upp och analysera för att kunna göra de nödvändiga ändringarna i vår verksamhet. En mångsidig lägesbild ska grunda sig på både kvalitativ och kvantitativ mätning.

Exempel på nyckeltal på strategikartan

Eftersom vår verksamhet är vittgående har vi efter prioritering hela 39 nyckeltal för att följa upp våra strategiska åtgärder. Nyckeltalen indelas i tre huvudgrupper; nyckeltal som mäter samhällseffektivitet, operativ prestationsförmåga och hantering av resurser. 

Med hjälp av de nyckeltal som mäter samhällseffektivitet observerar vi vilken effekt våra tjänster kan ha i samhället. Aktielägenhetsregistret är ett aktuellt exempel på tjänster som har en effekt i samhället. Effektiviteten hos denna tjänst mäter vi med två nyckeltal; utveckling av registrets omfattning i procent och betjäningstid som beskriver hur väl tjänsten fungerar.

Genom operativ prestationsförmåga granskar vi hur vi klarar av våra grundläggande uppgifter. Ett gott exempel på detta är forskningsverksamheten. Forskningsverksamhetens resultat bedöms utifrån tre indikatorer; antalet refererade vetenskapliga publikationer under ett år, procentandelen av producerade publikationer som är öppet tillgängliga för alla och antalet referenser till studier som vi tagit fram.

Den tredje viktiga aspekten är hantering av resurserna, som mäter vår prestation ur personalens och ekonomins perspektiv. Nyckeltalen belyser till exempel personalens arbetshälsa och kompetensutveckling samt tillräckligheten av finansieringen.

Analys av prestationerna och deras anknytning till ledarskapet

Nu när vi har valt nyckeltalen för åtgärderna enligt våra strategiska mål är det dags att precisera hur vi analyserar den information som nyckeltalen ger oss. Sedan ska vi förankra den analyserade informationen som en del av ledarskapet och beslutsfattandet vid verket. Under våren kommer vi att stöda detta arbete både i strategiteamet och i verksamhetsenheterna.

Vi önskar alla en trevlig fortsättning på våren!
 

Skribenterna Arto Mikkola, Pekka Kataja och Janne Sariola är ledande experter inom strategisk planering och styrning på Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket

Bloggar