Pågående lantmäteriförrättningar finns nu till påseende

Förteckningen över pågående ärenden i Lantmäteriverkets e-tjänst har kompletterats med uppgifter om lantmäteriförrättningar. I tjänsten syns alla anhängiga förrättningar i vilka användaren är sakägare. Om förrättningen visas förrättningsslag (t.ex. styckning, rågång), förrättningsnummer och datum då förrättningen inletts. En lantmäteriförrättning blir synlig i förteckningen när handläggningen av förrättningen har inletts.

Av förrättningarna visas i detta skede endast uppgiften om anhängighet, exempelvis förrättningshandlingar visas inte.

Lantmäteriförrättningar som verkställs av kommunerna syns inte i förteckningen över pågående ärenden i e-tjänsten.

Inskrivningsärendena syns redan

I e-tjänsten har redan länge visats pågående inskrivningsärenden, dvs. lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter, i vilka användaren är delaktig.

Andra förbättringar

Under våren har det gjorts flera mindre korrigeringar och uppdateringar i e-tjänsten. Snabbsökningen av ortnamn och adresser har korrigerats. Nu visar sökningen antalet hittade objekt och ber vid behov att precisera sökningen. Även sökning med del av ord har korrigerats så att *-tecknet kan användas exempelvis i början av sökordet (t.ex. *kolo).

Dessutom har tjänstens utseende förenhetligats och olika blanketters funktion förbättrats.
 

Uusimmat uutiset ja blogit