Hoppa till huvudinnehåll

Reformeringen av värderingssystemet för tomtmark framskrider

Man utvecklar ett nytt system för värdering av tomtmark för fastighetsbeskattningen. Det nya systemet ska tas i bruk 2020. Beskattningsvärdet av tomtmark fastställs i fortsättningen utifrån faktiska köpesummor, vilket leder till ett rättvisare system än i dagsläget.

Finansministeriet, Lantmäteriverket, Skatteförvaltningen och Kommunförbundet informerar

Det nya värderingssystemet för tomtmark produceras av Lantmäteriverket, där arbetet framskridit enligt planerna. I hela landet fastställs med hjälp av statistiska metoder nya priszoner som bygger på faktiska fastighets- och bostadsköp.

– På vissa områden kan priszoner fastställas tämligen automatiskt, eftersom prisskillnaderna i till exempel på glesbygden är små. Däremot krävs det manuellt arbete vid fastställandet av priszonerna i stora städer, speciellt i centrumområdena, berättar projektchefen Ari Tella från Lantmäteriverket.

– Värderingen baserar sig på ett stort antal observerade tomt- och bostadspriser, utifrån vilka man sedan generaliserar områden med enhetliga priser. De metoder som utnyttjas omfattar bland annat statistisk modellering, spatial generalisering och klusteranalyser, konstaterar ledande sakkunnig Risto Peltola från Lantmäteriverket.

Beskattningsvärdet kan antingen stiga eller sjunka

Det är sannolikt att beskattningsvärdena minskar på vissa och stiger på andra områden då de nya priszonskartorna tas i bruk. Avsikten är hur som helst inte att utöka det sammanlagda skatteutfallet.

– Kommunerna beslutar själva om sina fastighetsskattesatser, inom de parametrar som lagen anger, säger finansrådet Elina Pylkkänen från finansministeriet.

Reformeringen av värderingssystemet för byggnader inleds

Projektet för reformering av värderingssystemet för tomtmark har tillsatts av finansministeriet. Finlands Kommunförbund och Skatteförvaltningen deltar också i projektet. Det nya värderingssystemet tillämpas vid fastighetsbeskattningen från och med 2020.

Värderingssystemet för byggnader ska också omarbetas. Statistikcentralen genomför nästa år ett skilt projekt som gäller frågan.

Faktablad: Fastighetsbeskattningen förnyas år 2020 (på finska)
Fastighetsbeskattningen på finansministeriets webbplats (Inspelningen och presentationsmaterialet från fastighetsskatteseminariet den 11 december publiceras så snabbt som möjligt efter seminariet på webbsidan).

Ytterligare information

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 0295 530254, elina.pylkkänen(at)vm.fi
Ari Tella, överingenjör, tfn 040 554 3036, ari.tella(at)maanmittauslaitos.fi
Risto Peltola, ledande sakkunnig, tfn 040 801 7674, risto.peltola(at)maanmittauslaitos.fi

 

 

Nyheter och artiklar