Rymdlagen trädde i kraft den här veckan

Finland har även inom lagstiftningen trätt in i rymdåldern, då lagen om rymdverksamhet trädde i kraft den här veckan. Stiftandet av lagen påverkades enligt Arbets- och näringsministeriets jurist Maija Lönnqvist av att den privata rymdverksamheten utvecklats så kraftigt i Finland.

Bild av Vintergatan

I och med lagstiftningen satte man upp ramar för verksamhetens laglighet, säkerhet och affärsverk-samhetsmöjligheter. Samtidigt uppfyller Finland sina internationella förpliktelser. Inom EU har Sverige, Danmark, Österrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike motsvarande lagstiftning som Finland har nu.

Rymdlagstiftningen bereddes i en arbetsgrupp som avlämnade sin rapport för Arbets- och näringsministeriet 20.12.2017. Lantmäteriverkets representanter var forskningsdirektör Tiina Sarjakoski, lantmäteriråd Markku Markkula samt forskare Jenni Virtanen från Geodatacentralen som av arbetsgruppen hörs sakkunnig.

Utöver rymdlagen beredde arbetsgruppen även en förordning med anknytning till lagen samt en lag med vilken Finland ansluter sig till FN:s konvention om registrering av föremål som har sänts ut i rymden. Arbetsgruppen beredde även ett förslag till åtgärder vid förfaranden för registrering av och tillstånd för rymdföremål samt anvisningar för bedömning av riskerna med rymdverksamheten.

Källa: ANM:s meddelande 11.1.2018 (på finska)

Vid Lantmäteriverket ges ytterligare information av:
Markku Markkula, Tiina Sarjakoski, Jenni Virtanen

Uusimmat uutiset ja blogit