Hoppa till huvudinnehåll

Så här registreras innehavet av en lägenhet

Vet du var din aktielägenhets aktiebrev på papper finns? I och med Lantmäteriverkets bostadsdatasystem digitaliseras också registreringar av bostadsaktiers ägande och pantsättningar, och så småningom ersätter de aktiebreven på papper.

Henkilö pitää kädessään asunto-osakekirjaa.
Bild:
Riku Nikkilä

När ett gammalt husbolag (som grundats före 2019) övergått till bostadsdatasystemet, kan en aktieägare ansöka om registrering av ägande och makulering av aktiebrev på papper hos Lantmäteriverket. Men varför är det Lantmäteriverket som tilldelats ansvaret för registreringen av ägandet av lägenheter?

– En orsak är säkert att Lantmäteriverket hade 10 års erfarenhet av lagfart för fastigheter. Registreringen av ägandet av lägenheter är en likande process på många sätt, förklarar Lantmäteriverkets registreringsjurist Seija Paavilainen.

Det är klokt att ansöka om registrering genast

Ofta beror registreringen av ägandet på att en lägenhet har bytt ägare genom köp, och den nya ägaren ansöker om registrering av innehavet. Då kontrollerar Lantmäteriverket om det finns eventuella begränsningar och säkerställer den föregående ägarens dvs. säljarens samtycke till registrering.

– Målet är att största delen av dessa vanliga fall ska avgöras snabbt. För närvarande är handläggningstiden för registrering av ägande cirka två månader, men vi kommer rekrytera fler registreringssekreterare för att förkorta handläggningstiden, berättar Paavilainen.

Registreringen av ägandet av en lägenhet kan också dröja om ansökan är bristfällig och Lantmäteriverket måste be om tilläggsutredningar av sökanden. 

– Det är viktigt att sökanden reagerar snabbt på vår begäran om komplettering så att handläggningen av ansökan inte dröjer onödigt länge. Vid behov fastställer vi en tidsfrist för kompletteringar.

Det är förnuftigt att ansöka om registrering av ägandet genast efter överlåtelsen. Genom att agera snabbt säkerställer den nya ägaren bland annat att den föregående ägaren inte längre kan överlåta eller pantsätta aktielägenheten.

Underlättar disponentens arbete

Ibland kan registreringen av ägandet av lägenheter kräva grundligare utredningar. Cirka 30 000 bostadsaktier ärvs om året, och förvärv genom arv kräver ofta ytterligare utredningar.

– Till exempel en efterlevande makes besittningsrätt och besittningsrätt genom testamente förutsätter samtycke av rättsinnehavaren. De bilagor som behövs, såsom bouppteckningsinstrument, släktutredningar och lagakraftvunnet testamente ska fogas till ansökan, berättar Paavilainen.

Eftersom även utländska medborgares innehav har ökat i en jämn takt, gäller det att i vissa fall även beakta lagstiftningen i andra länder.

– Å andra sidan kan man ju anse att administrationen av husbolagets ägaruppgifter tidigare hört till disponentens uppgifter. På lång sikt kommer bostadsdatasystemet med andra ord att underlätta disponentens arbete, då aktieförteckningen framöver administreras av en myndighet.

Viktigt att ansökan är omsorgsfullt ifylld

Jämfört med lagfart för fastigheter är registreringen av ägandet av lägenheter på många sätt mindre komplicerad. Detta beror på att registreringen av lägenheter respektive fastigheter regleras av olika lagar.

– Vid registrering av lägenheter behöver man i allmänhet inte bifoga handlingar eller utredningar som på fastighetssidan, utan de uppgifter som registreras ska framgå av ansökningsblanketten. Därför är det mycket viktigt att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta, säger Paavilainen.

För närvarande får Lantmäteriverket cirka 4 000 ansökningar om registrering av ägande av aktielägenheter i månaden. Framöver är avsikten att vidareutveckla tjänsterna genom att digitalisera registreringen. 

Suvi Takala
Skribenten ansvarar för kommunikationen om bostadsdatasystemprojektet. 


Läs mer


Det är fråga om detta

  • I Finland kan man påvisa äganderätten till bostadsaktier antingen genom aktiebrev på papper eller digital registrering av ägandet i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.
  • Inga aktiebrev trycks för bolag som grundats 2019 eller därefter, utan ägandet påvisas alltid genom digital registrering av ägaren. När en sådan aktielägenhet byter ägare ansöker köparen om registrering av ägandet i bostadsdatasystemet. 
  • Om husbolaget har grundats före 2019 ska det först överföra aktieförteckningen till Lantmäteriverket. Först därefter kan aktieägare eller köpare ansöka om registrering av ägandet och makulering av aktiebrevet. Ägandet registreras på ansökan av den till vilken aktien överlåtits. En förutsättning för registrering är samtycke av den aktieägare som införts i registret.
  • Om ett husbolag ännu inte överfört aktieförteckningen, registreras ägarbyten i husbolagets aktieförteckning fortfarande av disponenten.
Aktielägenheter
Bostadsdatasystemet
Tjänster

Nyheter och artiklar