Hoppa till huvudinnehåll

Sköt dina fastighetsärenden på webben

Äger du en fastighet eller planerar du att köpa en? Du kan sköta fastighetsärenden smidigt i våra elektroniska tjänster.

Text: Kirsi Mäkinen

Kunden bläddrar Lantmäteriverkets webbplats.
Bild:
Julia Hautojärvi

I E-tjänsten kan du avgiftsfritt granska uppgifter om dina fastigheter, outbrutna områden och arrendeområden. I E-tjänsten visas fastighetens läge på kartan samt basuppgifter om fastigheten, såsom yta, namn och registreringsdag. 

Du kan också granska ägar- och inteckningsuppgifter om dina fastigheter samt anhängiga lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden, dvs. lagfarter, inteckningar, och inskrivningar av hyresrätt, avtal om besittningsdelning eller någon annan särskild rätt. 

Dessutom kan du i E-tjänsten granska basuppgifter om din aktielägenhet, om din aktielägenhet har en elektronisk ägaranteckning i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.

Köp utdrag och intyg

I E-tjänsten kan du köpa utdrag och intyg som gäller fastigheter. I E-tjänsten kan du för alla fastigheter få lagfarts- och gravationsbevis samt fastighetsregisterutdrag och kartutdrag ur fastighetsregistret. Uppgifterna behövs till exempel i samband med fastighetsköp.

Registrera din fastighets äganderätt eller arrenderätt

När mark byter ägare ska den nya ägaren registrera sin äganderätt. Du kan ansöka om registrering av äganderätten, dvs. lagfart i E-tjänsten. I E-tjänsten kan du också ansöka om registrering av hyresrätt, avtal om besittningsdelning eller någon annan särskild rätt i lagfarts- och inteckningsregistret. 

Om du har fått en begäran om att komplettera en inlämnad ansökan, kan du komplettera ansökan i E-tjänsten. 

När du behöver en lantmäteriförrättning

Genom lantmäteriförrättningar bildar man nya fastigheter, utreder gränser för fastigheter och ändrar rättigheter som gäller fastigheter. Beslut som fattats vid förrättningar noteras i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.

I E-tjänsten kan du ansöka om alla typer av lantmäteriförrättningar, till exempel rågång, förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, klyvning eller styckning.

Gör ett fastighetsköp eller ansök om inteckning

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är en webbtjänst för fastighetsägare. I tjänsten kan du upprätta och underteckna köpebrev, gåvobrev och bytesbrev för fastighet eller hyresrätt samt föravtal om köp.

Om du vill använda en fastighet eller hyresrätt som säkerhet för lån ska du ha en giltig inteckning. Du kan ansöka om inteckning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Användning av tjänsterna

Du kan logga in i E-tjänsten och Fastighetsöverlåtelsetjänsten via identifieringstjänsten Suomi.fi med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

Fastigheter
Fastighetsköp
Lantmäteriförrättning

Nyheter och artiklar