Hoppa till huvudinnehåll

Sköt dina fastighetsärenden på webben

Visste du att du kan sköta dina fastighetsärenden i Lantmäteriverkets webbtjänster: söka uppgifter om fastigheter och göra ansökningar?

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du avgiftsfritt titta på uppgifter om dina fastigheter och outbrutna områden samt uppgifter om arrendeområden. E-tjänsten visar fastigheternas läge på kartan och basuppgifter om fastigheten, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. I tjänsten kan du även se dina fastigheters ägar- och inteckningsuppgifter.

Köp utdrag och intyg

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du köpa utdrag och intyg över din fastighet. I tjänsten får du lagfarts- och gravationsbevis över vilken fastighet som helst samt fastighetsregisterutdrag och kartutdrag ur fastighetsregistret. Dessa uppgifter behövs exempelvis i samband med ett fastighetsköp.

Registrera äganderätten till din fastighet

När mark byter ägare måste den nya ägaren registrera sin äganderätt. Om ett köpvittne har bestyrkt ett köp, en gåva eller ett skiftesavtal som gäller en fastighet eller ett outbrutet område kan du söka lagfart via e-tjänsten. Du kan upprätta ansökan i e-tjänsten cirka en vecka efter undertecknandet av överlåtelsehandlingen.

När du behöver en lantmäteriförrättning

Vid lantmäteriförrättningar bildar man nya fastigheter, bestämmer fastighetens geografiska utsträckning och ändrar rättigheter som hänför sig till fastigheten. Beslut som fattats vid förrättningar antecknas i fastighetsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket.

Du kan ansöka om vilken lantmäteriförrättning som helst, exempelvis rågång, förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, klyvning eller styckning. När du söker lagfart på ett outbrutet område blir styckningen automatiskt anhängig och du behöver inte ansöka om den separat.

Gör ett fastighetsköp eller ansök om inteckning

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är en webbtjänst för fastighetsägare. I tjänsten kan du upprätta utkast och underteckna köpebrev, gåvobrev och bytesbrev för och föravtal om ett köp av en fastighet eller arrenderätt.

Om du vill använda en fastighet eller arrenderätt som säkerhet för ett lån, ska du ha en gällande inteckning. Du kan ansöka om inteckning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Användning av tjänsten

I e-tjänsten och Fastighetsöverlåtelsetjänsten loggar du in via Suomi.fi-identifikationstjänsten, med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

Senaste servicemeddelanden