Tiina Sarjakoski och Heidi Kuusniemi nya medlemmar i Finlands Akademis forskningsråd

Finlands Akademi har utsett de nya medlemmarna till de vetenskapliga forskningsråden. Tiina Sarjakoski utsågs till medlem av forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö och Heidi Kuusniemi till medlem av forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. Bådas mandatperiod är 1.1.2019–31.12.2021.

Tiina Sarjakoski ja Heidi Kuusniemi

Professor Tiina Sarjakoski (till vänster på bilden) är forskningsdirektör vid Lantmäteriverkets centralförvaltning. Professor Heidi Kuusniemi övergick den 1 juni från att vara direktör vid Geodatacentralens avdelning Navigation och positionering till att bli direktör för forskningsplattformen Digital Economy vid Vasa universitet. Heidi arbetar fortfarande för Lantmäteriverket, men bara till 10 procent.

Till verksamhetsområdena för Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö hör bland annat lantbruks-, skogs- och livsmedelsvetenskaper, vilka ingår i kärnkompetensen för de ämbetsverk som lyder under Jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom hör forskning i miljöns tillstånd till rådets verksamhetsområden, och Geodatacentralen vid Lantmäteriverket utövar också forskning i ämnet. Verksamhetsområdena inom Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik omfattar däremot i stor utsträckning Geodatacentralens kärnkompetens.

– Det är fint att vi har en representant i två forskningsråd. Det är en hederssak att få vara med och inverka på finsk forsknings framtid, säger Sarjakoski.

Senast en professor vid Geodatacentralen var medlem i Finlands Akademis vetenskapliga forskningsråd var på 90-talet. Professor Juhani Kakkuri, den dåvarande överdirektören för det Geodetiska institutet, var på den tiden medlem i ett vetenskapligt forskningsråd. Lantmäteriverket har aldrig tidigare varit representerat i Finlands Akademi.

Finlands Akademi kommer från och med början av år 2019 att ha tre forskningsråd som sköter Akademins uppgifter inom sina respektive verksamhetsområden. Utöver de forskningsråd som redan nämnts har Akademin ett forskningsråd för kultur och samhälle.

Mera information

Forskningsdirektör, professor Tiina Sarjakoski, tfn 029 531 4898

Ange e-postadressen i formatet fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi.

Uusimmat uutiset ja blogit