Hoppa till huvudinnehåll

Tredimensionella modelleringar av byggnader till förmån för kommuner och medborgare

Under de närmaste åren kommer Lantmäteriverket att ta fram informationsmaterial där byggnaderna i Finland presenteras tredimensionellt. Kommunerna kan använda dessa 3D-byggnadsuppgifter vid planering av markanvändningen och medborgare till exempel när de ska besluta om att installera solpaneler.

Esimerkkikuva rakennusten 3D-vektoreiden laserkeilausaineistosta
Bild:
Maanmittauslaitos

Uppgifterna produceras med laserskanningsteknik genom att en laserskanner som installerats på ett flygplans underrede skannar markområden, rådata bearbetas till ett punktmoln och 3D-geometri av molnet förs in i databasen. Byggnadsuppgifter i vektorformat kan berikas med annat punktmolnsmaterial som kan presenteras i olika toner beroende på vilka andra data punktmolnet visar – till exempel data om jordytan eller växtligheten utöver byggnadsuppgifterna.

Laserskanning är en teknik som producerar exakt tredimensionell information om markytan, om markytans former och om objekt på marken. De kartläggningsdata som produceras genom laserskanning kallas punktmoln.

År 2020 förbättrades noggrannheten i det laserskannade materialet och skanningscykeln förkortades när ett nytt nationellt laserskanningsprogram inleddes. Punkttätheten tiodubblades jämfört med den tidigare tätheten, från 0,5 laserpunkter per kvadratmeter till 5 laserpunkter per kvadratmeter. Med undantag för det nordligaste Lappland laserskannas Finland nu med sex års mellanrum.

Finland har en gång laserskannats från topp till tå

Lantmäteriverket behöver data som producerats genom laserskanning för att upprätthålla terrängdatabasen så att kartorna och höjdmodellerna ska vara uppdaterade. Grundläggande geografisk information, såsom laserskannat material, höjdmodell, terrängdata och grundläggande information för positionering, används bland annat inom räddningsväsendet, försvaret, jord- och skogsbruket samt byggnads- och miljösektorn. Det nya laserskannade materialet hjälper exempelvis till att utreda information om skogstillgångar och planera planläggningen i städer.

Under 2008–2019 laserskannade Lantmäteriverket en gång varje område i Finland. Det befintliga mer inexakta laserskannade materialet (0,5 laserpunkter per kvadratmeter) är tillgängligt för alla och kan laddas ned från filtjänsten

Tätt material kräver tillstånd

Med tanke på den övergripande säkerheten har Försvarsmakten och Lantmäteriverket kommit överens om att det nya täta skannade materialet inte ska delas ut som öppna data. Materialet är dock offentligt – användningen av det förutsätter godkännande av användningsvillkoren. På Lantmäteriverkets webbplats kan du läsa användningsvillkoren och fylla i blanketten för beställning av material. Tillståndet är avgiftsbelagt och beviljas per gång för ett område på 3 000 kvadratkilometer som i genomsnitt motsvarar ett årligt produktionsområde.

Nytt material tas fram kontinuerligt även i form av öppet material som är fritt tillgängligt, när det täta materialet konverteras till en glesare version med täthet på 0,5 punkter.

Kostnaderna för det nationella laserskanningsprogrammet fördelas mellan Lantmäteriverket, Forststyrelsen, Livsmedelsverket, Finlands skogscentral och Finlands miljöcentral. I det samarbetsorgan som förvaltar det nationella laserskanningsprogrammet, KALLIO, deltar också jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet och miljöministeriet.

tilannekartta på Lantmäteriverkets webbplats visas de områden som laserskannas och hur skanningsflygningarna framskrider.

Mer information

Heli Laaksonen, kartverkschef, 040 098 8243, heli.laaksonen@lantmateriverket.fi

Kartor
Datamaterial
Laserskanning

Nyheter och artiklar