Uppdatering av fastighetsregistret genom lokala enskilda vägförrättningar

Uppdatering av fastighetsregistret genom lokala enskilda vägförrättningar

Ofta är man tvungen att gå tillbaka till förrättningshandlingar från 1800-talet för att komma åt vägrätter och servitut för enskilda vägar. Det riksomfattande fastighetsregistret är heltäckande i fråga om vägrätter som stiftats genom vägförrättning efter 1998. Då tog Lantmäteriverket i bruk en elektronisk fastighetsregisterkarta.

Mycket arbete med att utreda vägrätter

Till följd av registrets långa historia har praxisen att inskriva vägrätter varierat i de olika regionerna i Finland. Till exempel brukade man i Egentliga Finland bara registrera nya vägrätter. Gamla vägrätter lämnades kvar som anteckningar på fastigheter som upphört, vilket betyder att det alltid krävs arkivforskning för att utreda dem.

För närvarande är vägrätter ett område i fastighetsregistret som ska ses över grundligt. Fastighetsregistret ses över genom att man antecknar vägrätterna i registret så att de visas både på fastighetsregisterkartan och i fastighetsregisterutdraget. Enligt uppskattningar kommer det att ta ytterligare cirka tio år att se över vägrätterna.

I vissa delar av Finland kan man utreda vägrätter nästan heltäckande genom att studera gamla förrättningshandlingar i arkiv och föra in vägbesluten från handlingarna i fastighetsregistret. I andra delar av Finland är å andra sidan inte vägbesluten tillräckligt enhetliga och heltäckande jämfört med vägnätet i terrängen. Sådana områden kräver lokala enskilda vägförrättningar.

Lokala enskilda vägförrättningar påbörjats i Åboregionen

I Finland har lokala enskilda vägförrättningar påbörjats i Åboregionen. Där har man under flera år gjort lokala enskilda vägförrättningar för att utreda vägrätter. Lokala enskilda vägförrättningar utförs på lite olika sätt dels på grund av fastighetsregistrets historia som är både lång och har regionala särdrag, dels på grund av kunders olika behov. Grundtanken med vägrättningarna är ändå densamma.

I lokala enskilda vägförrättningar behandlar man inte väghållning och anslutningar på enskilda vägar. Lokala enskilda vägförrättningar medför inga kostnader för markägarna, utan staten står för förrättningsavgifterna.

Markägarna engageras i lokala enskilda vägförrättningar

På Lantmäteriverket strävar vi efter att informera aktivt om förestående lokala enskilda vägförrättningar för att lokalinvånarna i god tid ska veta vad förrättningarna innebär. Vi kontaktar till exempel lokala tidningar innan den första lokala enskilda vägförrättningen påbörjas i kommunen.

I Egentliga Finland får markägarna i första skedet ett brev där de ombeds att anteckna vägförbindelser som är i bruk och som leder från fastigheten till en allmän eller enskild väg eller åtminstone rörelseriktningen från fastigheten. Med fastighet avses i detta sammanhang ett avskilt markområde, oavsett om det finns byggnader på området eller inte.

Denna enkät är en ypperlig chans för fastighetsägarna att ge Lantmäteriverket respons om hur de rör sig på området och om eventuella brister som finns i kartorna.

Markägarnas enkätsvar förs in på kartan och sedan jämförs svaren med befintliga vägrätter. På basis av terrängsynen, arkivforskningen och kartmaterialet görs för förrättningssammanträdet ett förslag om vägrätter som markägarna kan granska via vår webbplats.

Beslut om vägrätter fattas på förrättningssammanträdet

Markägarna får en kallelse till förrättningssammanträdet och som bilaga till kallelsen finns ett kartförslag i vilket de kan kontrollera vägrätterna för sina fastigheter. Om markägaren anser att kartan är bristfällig kan hen kontakta förrättningsingenjören eller förrättningsberedaren så att eventuella oklarheter kan kontrolleras.

I sammanträdet presenterar förrättningsingenjören allmänt de lokala enskilda vägförrättningarna och sedan kan sakägarna kontrollera sina fastigheters vägrätter på förrättningskartan. Om det fortfarande finns oklarheter i vägrätterna, avgör man ärendet och fattar ett beslut på sammanträdet. Alla ändringar som görs på förrättningssammanträdet antecknas i protokollet. Protokollet och kartutdraget skickas till de fastighetsägare vars fastigheter berörs av förändringarna inom två veckor efter avslutad förrättning.

Efter att förrättningen registrerats är det inte längre oklart för någon var vägrätterna finns. Efter att de lokala enskilda vägförrättningarna slutförts kommer uppgifterna i fastighetsregistret att vara uppdaterade och vägrätterna att vara inskrivna i fastighetsregistret, vilket är en stor fördel för fastighetsägarna.

Henri Wilcken

 

Henri Wilcken
registeringenjör

 

 

 

 

 

Skribenten är registeringenjör vid Lantmäteriverket och gör vägförrättningar för enskilda vägar i Egentliga Finland.

 

Kommentit

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.

Uusimmat uutiset ja blogit