Hoppa till huvudinnehåll

Vad ska väglaget anmäla till registret?

Organet för en enskild vägs väglag ska lämna Lantmäteriverket uppgifterna om väglagets kontaktperson. Väglagets beslut om bildande, sammanslagning, anslutning, delning eller upplösning av väglaget ska anmälas till registret över enskilda vägar. Dessutom ska stadgar som godkänts i väglaget anmälas.

Hiekkatie keskellä kesäistä peltomaisemaa.
Bild:
Maanmittauslaitos/Julia Hautojärvi

Praktiska uppgifter för väglaget och organet definieras i lagen om enskilda vägar. Väglaget sköter och svarar för ärenden som anknyter till väghållningen av den enskilda vägen. Väglagets organ ska bland annat sammankalla väglagsstämmor, bereda ärenden som beslutas vid stämman, sörja för underhållet av vägen och även göra nödvändiga anmälningar till myndigheter.

Ledamöterna i väglagets organ väljs för högst fyra år åt gången. Ledamöterna kan ändå väljas varje år men inte för en period över fyra år. Efter beslutet ska de valda ledamöterna anmälas till Lantmäteriverket.

Anmäla val 

Väglagets organ ska anmäla uppgifterna om väglagets kontaktperson till Lantmäteriverket. Kontaktpersonen är sysslomannen eller väglagets ordförande. En anmälan ska alltid göras när väglaget har beslutat om nya personval vid väglagsstämman. En anmälan behöver inte göras om samma personer blir omvalda.

Anmälan kan enkelt göras via Lantmäteriverkets webbplats.

Lantmäteriverket sparar kontaktuppgifterna i fastighetsdatasystemet där registret över enskilda vägar ingår i. Systemet är den enda officiella instansen med väglagets kontaktuppgifter. Uppdaterade uppgifter är viktiga för flera aktörer. Uppdaterade uppgifter behövs dessutom för att väglaget ska kunna ansöka om understöd för enskilda vägar.

Anmäla väglagets beslut

Väglagbeslut om sammanslagning, delning eller upplösning av väglaget ska anmälas till registret över enskilda vägar. Likaså ska en anmälan göras, om vägdelar ansluts till väglagsvägen eller om väglaget har upprättat stadgar för väglagets verksamhet.

Enligt den nya lagen om enskilda vägar kan ett väglag bildas utan myndighetsförfarande. Vägdelägare till en befintlig väg kan sammanträda och bilda ett väglag genom eget beslut.

Väglags beslut som omfattas av anmälningsskyldigheten träder i kraft efter att de har antecknats i fastighetsregistret. Väglaget och dess organ har anmälningsskyldighet. Beslutet vid väglagsstämman ska ha vunnit laga kraft när anmälan görs. Väglagets beslut ska bifogas till anmälan.

Det är enklast att göra väglagets anmälan på Lantmäteriverkets webbplats. Närmare anvisningar för anmälaren finns på webbplatsen.

Meddela väglagsbeslut till fastighetsdatasystemet

Väglags beslut styrs av lagen om enskilda vägar

Praktiska uppgifter för väglaget och organet definieras i lagen om enskilda vägar. Väglaget sköter och svarar för ärenden som anknyter till väghållningen av den enskilda vägen. Väglagets organ ska bland annat sammankalla väglagsstämmor, bereda ärenden som beslutas vid stämman, sörja för underhållet av vägen och även göra nödvändiga anmälningar till myndigheter.

Väglaget beslutar om valet av styrelsen som sköter de praktiska ärendena, eller det så kallade organet. Organet kan vara en bestyrelse med flera medlemmar eller endast en syssloman. Oberoende av vilkendera typ organet är ska det sköta väglagets ärenden med omsorg.

Väglaget beslutar i regel om ärenden gällande väghållning vid stämmor med majoritetsbeslut. Vanligtvis har väglaget en egentlig årsstämma och extra stämmor vid behov. Väglaget behöver inte nödvändigtvis sammanträda varje år. Om väglaget så beslutar är det möjligt att ha färre stämmor. Väglaget ska ha en stämma som motsvarar en årsstämma minst vart fjärde år.

Mera information

Lantmäteriverkets kundservice per telefon 029 530 1110 eller e-post kundservice@lantmateriverket.fi

Fastigheter
Tjänster

Nyheter och artiklar