Hoppa till huvudinnehåll

Varför lönar det sig att ansöka om registrering av ägande?

Bland de viktigaste målen för ibruktagandet av bostadsdatasystemet var att avskaffa aktiebreven i pappersform, att möjliggöra digialiseringen av tjänster och att förbättra tillgången till information. De som arbetar inom branschen har varit mycket ense om detta.

Kuvassa kirjoittaja Liisa Kallela
Bild:
Maanmittauslaitos

Varför lönar det sig att ansöka om registrering av ägande?

Bland de viktigaste målen för ibruktagandet av bostadsdatasystemet var att avskaffa aktiebreven i pappersform, att möjliggöra digialiseringen av tjänster och att förbättra tillgången till information. De som arbetar inom branschen har varit mycket ense om detta.

Hur sker avskaffningen av aktiebrev i pappersform?

Gamla husbolag som grundats före 2019 ska överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet före slutet av 2023. Aktieägarna i dessa husbolag ska ansöka om registrering av sitt ägandet och makulering av aktiebrevet inom 10 år efter överföringen av aktieboken.

Efter tidsfristen på 10 år förutsätter deltagande i husbolagets bolagsstämma att aktiebrevet har makulerats och ägandet registrerats. För majoriteten av aktieägarna medför överföringen av husbolagets aktiebok till bostadsdatasystemet inte omedelbart något arbete eller några kostnader.

Om aktielägenheten byter ägare efter överföringen av aktieboken ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägandet inom två månader efter att överlåtelsehandlingen har undertecknats eller ägandet har överförts. Om detta inte görs inom den utsatta tiden höjs registreringsavgiften stegvis varannan månad. Registrering av ägandet är också i detta fall en förutsättning för att den nya ägaren ska kunna delta i bolagsstämman.

Efter registrering av ägandet behöver aktieägaren inte längre sörja för förvaringen av aktiebrevet eller bekymra sig om att det kan försvinna. När aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning anger anteckningen i bostadsdatasystemet aktielägenhetens ägare. Deltagande i husbolagets bolagsstämma förutsätter registreing av ägande.

Det är viktigt att registrera ägandet så fort som äganderätten har överförts, eftersom då syns uppgiften om aktielägenhetens rätta ägare genast för alla som behöver denna information som tillhandahålls av Lantmäteriverket. Genom att genast registrera sitt ägande kan den nya ägaren säkerställa bland annat att den föregående ägaren inte längre kan överlåta eller pantsätta aktielägenheten, eftersom registreringen av ägande och pantsättning sker med samtycke av den ägare som har antecknats i bostadsdatasystemet.

Varför kostar det att registrera ägande?

Redan i bostadsdatasystemets planeringsskede utgick vi från att systemets underhåll inte får medföra nya, bestående kostnader för staten efter inledningsskedet. Kostnaderna täcks med avigfter som tas ut för registrering och informationstjänster.

Lantmäteriverket tar ut en avgift för registrering av ägande, som nu är 60 €. Bestämmelser om avgifter finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning.

När avgiften bestäms beaktas endast de kostnader som registreringen orsakar Lantmäteriverket. Utöver den arbetstid som används för registreringen består dessa av bland annat kostnader för systemunderhåll. Registreringen av ägande kan omfatta makulering av aktiebrev och utredningar av förvärv som kan vara krävande.

Om man i samband med registrering av ägandet anlitar ett ombud, exempelvis en bank, kan ombudet ta ut en avgift utöver Lantmäteriverkets registreringsavgift. Aktieägaren får tillgång till sina egna uppgifter i bostadsdatasystemet när aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning.

Liisa Kallela
Ledande expert

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella ärenden inom Lantmäteriverket. Du kan diskutera ämnet genom att skriva en kommentar till bloggen här nedanför. Kommentarerna granskas innan de publiceras.

 

Bostadsdatasystemet
Aktielägenheter
Bostadsköp

Bloggar