Ägobyte och sammanslagning av fastigheter

Fastighetsindelningen kan ha förändrats under årens lopp. Det är möjligt att det har uppstått krångliga kilformade eller smala områden som inte kan utnyttjas. Då kan användningen av fastigheten förbättras genom ägobyte. Genom sammanslagning av fastigheter kan flera fastigheter som tillhör samma ägare slås ihop.

Ägobyte

Syftet med ägobyte är att förbättra fastighetsindelningen. Ägobytet kan omfatta två eller flera fastigheter. Det är även möjligt att byta ägor med ett outbrutet område eller ett samfällt område.

Fastigheternas ägare avtalar om byte av jordområden. De områden som byts ut bör ha ungefär samma värde, men en mindre skillnad i värdet kan ersättas med pengar.

Markägarnas avtal bestyrks inte av ett köpvittne och det är inte heller en fastighetsöverlåtelse. Avtalet verkställs vid en lantmäteriförrättning där man bygger de råmärken och fastställer de gränser som behövs.

Ansök om ägobyte

Du kan ansöka om ägobyte med samma blankett som används för andra lantmäteriförrättningsansökningar. Upprätta först ett avtal om bytet. Bifoga avtalet till din ansökan.

Läs mer om ägobyte (pdf).

Pris

Ägobyte är en förrättning till fast pris. Priset beräknas utgående från den sammanlagda arealen av de områden som byts ut vid förrättningen.

Läs mer om pris (pdf).

Sammanslagning av fastigheter

Vid sammanslagning av fastigheter bildar man en ny fastighet av två eller flera fastigheter. Antalet fastigheter som ska slås ihop påverkar sammanslagningens pris.

Utredningen av fastighetsgränserna inom ett område som tillhör samma ägare kan vara besvärligt och orsaka kostnader. För respektive fastighet behövs också olika handlingar (dokument). Det är lättare att få ärendet skött om du har namnet och fastighetsbeteckningen för en av fastigheterna.

Fastigheter kan slås ihop om följande villkor uppfylls:

  • fastigheterna finns i samma kommun
  • fastigheterna tillhör samma ägare och om fastigheten tillhör flera ägare, ska respektive ägares andel i varje fastighet vara lika stor
  • fastigheterna ägs med samma rättigheter
  • fastigheterna är lämpliga för att användas som en helhet när det gäller deras läge, användningsändamål och planbestämmelser
  • fastigheterna som ska slås ihop är inte föremål för utmätning eller säkerhetsåtgärd eller ingår i ett konkursbo
  • fastigheterna belastas inte av olika inteckningar eller inskrivna särskilda rättigheter. Eventuellt belastas fastigheterna av samma gemensamma inteckningar eller endast en av fastigheterna belastas av inteckningar och inskrivna särskilda rättigheter.

Om fastigheterna belastas av olika inteckningar eller särskilda rättigheter, ska du kontakta Lantmäteriverket för att kontrollera förutsättningarna för sammanslagning.

Ansökan om sammanslagning av fastigheter

Ansök om sammanslagning av fastigheter med vår blankett (suomi.fi) eller med en fritt formulerad ansökan som skickas till Lantmäteriverket. De flesta städer och vissa andra kommuner för fastighetsregistret på detajlplanområde. På sådana områden ska ansökan om sammanslagning av fastigheter riktas till kommunens fastighetsingenjör.

Beslut om sammanslagning av fastigheter fattas av fastighetsregisterföraren. Inget sammanträde hålls och inga terrängarbeten utförs för att verkställa sammanslagningen. Du behöver inte bifoga lagfarts- och inteckningsuppgifter till ansökan eftersom registerföraren får dessa uppgifter från fastighetsdatasystemet.

Beslut om sammanslagning, meddelande om registrering och fastighetsregisterutdrag över den bildade fastigheten skickas till fastighetens ägare.

Läs mer om sammanslagning av fastigheter (pdf).