Delning av en fastighet

En fastighet kan delas genom styckning eller klyvning. Samfällda områden och samägda fastigheter kan också delas.

Styckning

Vid styckning bildas en ny fastighet. En styckning är ofta en följd av fastighetsköp, fastighetsbyte, gåva eller arv. Om du har förvärvat en del (ett outbrutet område) av en fastighet och din äganderätt till denna del har registrerats genom lagfart, inleds styckningen automatiskt.

Ofta ansvarar kommunerna för styckningen av outbrutna områden på detaljplanområden i städerna. Mera information får du direkt från kommunen.

Styckningsärendena behandlas vid ett förrättningssammanträde, där det är bra om sakägarna är närvarande. Sakägarens frånvaro förhindrar i allmänhet inte att förrättningen verkställs. Kallelsen till sammanträde skickas även till grannfastigheternas ägare, om man vid förrättningen reder ut oklara fastighetsgränser eller behandlar vägar eller andra rättigheter på grannfastigheternas områden.

Vid de terrängarbeten som ingår i en styckning fastställs de gränser som man avtalat om i överlåtelsehandlingen i terrängen. Fastighetsgränserna märks ut i terrängen med råmärken. Vid förrättningen ordnas även tillträdet till den nya fastigheten, exempelvis genom en enskild väg eller en båtplats. Om fastighetsgränserna är oklara kan man utföra en rågång i samband med styckningen.

Delning av en samägd fastighet

Klyvning

Vid klyvning delas en lägenhet (fastighet utanför detaljplanområde) i nya lägenheter som motsvarar respektive delägares andel i lägenheten (exempelvis ½ och ½).

En eller flera delägare i en lägenhet kan ansöka om klyvning, förutsatt att delägarens ägarandel är känd och delägaren har beviljats lagfart på sin andel. Man behöver inte alla delägares samtycke för att verkställa en klyvning.

En delägare i ett oskiftat dödsbo kan inte ansöka om klyvning av en lägenhet som ingår i dödsboet. Först måste man förrätta arvskifte för att fastställa respektive delägares ägarandel. Efter arvskiftet ska du registrera äganderätten till din kvotdel genom lagfart.

När du har lämnat in en ansökan om klyvning överförs ansvaret för genomförandet av delningen till förrättningsingenjören.

Vid en klyvning hålls ett eller flera sammanträden och det lönar sig för sakägare att delta. Förrättningsingenjören lyssnar på sakägarnas krav och upprättar en skiftesplan som sakägarna kan kommentera med anmärkningar. Efter att anmärkningarna har behandlats fattar förrättningsingenjören beslut om delning av fastigheten.

Skiftesavtal

I skiftesavtalet avtalar delägarna sinsemellan vem som får vilka ägor. I avtalet har varje delägare anvisats ett eget område av den fastighet som ska delas. Avtalet ska vara skriftligt och bestyrkas av ett köpvittne. Skiftesavtalet ska följa jordabalken.

Äganderätten till de områden som fastställs i avtalet ska bestämmas genom lagfart. Efter att lagfart beviljats inleds styckningen, där delägarnas avtal verkställs genom att bilda en ny fastighet till respektive avtalspart.

Skifte av samfällt område

Om din fastighet har andel i ett samfällt jord- eller vattenområde och du vill att din andel avskiljs från det samfällda området, kan du ansöka om skifte av samfällt område. Området som din fastighet får fogas till fastigheten eller på särskilda grunder kan den bildas till en separat fastighet.

Skiftet kan också genomföras så att man för flera delägare avskiljer deras andelar till ett separat mindre samfällt område. Exempel: Från ett samfällt område med åtta delägare vill tre delägare avskilja ett eget samfällt område. Delningsgrunden är fastighetens andel i det samfällda området.

Med skifte kan man inte avskilja andel i samfällt strömfall eller samfälld skog.

Skifte av samfällt område kan sökas av en ägare till en delägarfastighet i det samfällda området, eller av flera ägare tillsammans.

Förutsättningar för skifte

  • avskiljandet medför inte nämnvärd olägenhet för någon delägare
  • för ett samfällt vattenområde är en ytterligare förutsättning att det finns en särskild orsak till skiftet.

Läs mer om:

Pris:

Läs mer om pris (pdf)