Inlösning av en fastighet

I huvudsak löser man in mark för allmänna behov med stöd av lagen eller ett inlösningstillstånd. Inlösaren är ofta staten, en kommun eller exempelvis ett elbolag. Läs mera om att vara delaktig i en inlösningsförrättning.

Privatpersoner kan också lösa in mark. Du kan ansöka om inlösning av tillandning, samfällt område eller en del av en tomt.

Ansök om inlösning

Du kan ansöka om inlösning med samma blankett som används för andra lantmäteriförrättningsansökningar. Du kan även ansöka om inlösning med en fritt formulerad ansökan.

Inlösning av tillandning

Som markägare kan du ansöka om inlösning av den tillandning som ligger vid din fastighet. Tillandningen kan ha uppstått som en följd av landhöjning eller en sänkning av vattenytan i en sjö. Tillandningen tillhör oftast ägaren till vattenområdet bredvid fastigheten. Denna ägare är oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområde.

Läs mer om inlösning av tillandning (pdf).

Inlösning av samfällt område

Ett samfällt jordområde tillhör flera fastigheter och är ofta liten till sin areal. Samfällda områden är ofta avsedda att användas för ett visst ändamål, exempelvis som båtplats eller grustag.

En tillandning eller ett samfällt område får inlösas, om

  • området kan användas ändamålsenligt endast i samband med den inlösande fastigheten
  • tillandningen försvårar betydligt användningen av den angränsande fastigheten.

Inlösning av del av tomt

På detaljplanområde har den som äger en del av en tomt rätt att lösa in den del som saknas. Ägaren till den tomtdel som är mest värdefull har företräde vid inlösningen.

På område med bindande tomtindelning måste hela tomten ägas av samma ägare för att man ska kunna bygga på den.

Pris:

Läs mera om pris (pdf).