Väg- och nyttjanderätter

Man kan stifta en nyttjanderätt, det vill säga ett servitut till förmån för en fastighet på mark som ägs av någon annan än fastighetens ägare. Sådana är exempelvis vägrätt, rätt till en brunn, båtplats, bilplats eller placering av elledningar. Den ena fastighetens rättighet är alltså den andra fastighetens belastning, eller servitut.

En bestående rättighet som tillhör en fastighet antecknas i fastighetsregistret. Då påverkar eventuella ägarbyten inte väg- eller nyttjanderätten.

Enskild vägförrättning

Enskild vägförrättning söks skriftligen hos Lantmäteriverket.

Vid förrättningen behandlas fastigheters bestående rättigheter att använda en annan fastighet för vägförbindelse.

En bestående vägrätt till en ny enskild väg kan uppstå endast vid en förrättning, och den är oberoende av ägarbyten. Det är också möjligt att använda en väg med stöd av avtal mellan markägarna, men en sådan rättighet binder bara de personer som slutit avtalet och deras arvingar.

Vid en enskild vägförrättning kan man också bestämma om användningen av en tidigare stiftad vägrätt eller avgöra oklarheter som berör en vägrätt.

Typiska ärenden som behandlas vid förrättningen:
• stiftande, flyttning eller upphävande av vägrätter
• fördelning av kostnaderna för byggande och underhåll av en väg mellan vägdelägarna
• bestämmande av ersättningar
• stiftande eller behandling av nyttjanderätter för lagring av virke eller för bilplats, båtplats eller brygga
• grundande av väglag

Läs mer om enskild vägförrättning (pdf)

Ansök enskild vägförrättning

Ansök om enskild vägförrättning med samma ansökningsblankett som används vid andra förrättningsansökningar.

Kostnader för enskild vägförrättning

Kostnadernas storlek beror på den arbetstid som använts vid förrättningen. Oftast betalas kostnaderna för en vägförrättning av sökanden eller väglaget.

Skötsel och underhåll av en enskild väg

Enskilda vägar byggs och underhålls av vägdelägarna tillsammans.

För förvaltning och väghållning kan man grunda ett väglag som består av vägdelägarna. Ett väglag kan grundas vid en enskild vägförrättning eller av vägdelägarna vid en väglagsstämma. Förutsättningen för att grunda ett väglag är att vägen berörs av en bestående vägrätt. Väghållning och administrativa ärenden behandlas vid väglagets stämmor som hålls regelbundet, och de beslut som fattas vid stämmorna binder vägdelägarna. Väglaget kan också bevilja vägrätt till nya användare av vägen.

Ett väglag uppstår när det har antecknats i fastighetsdatasystemet.

Väglaget kan upprätta stadgar för sin verksamhet. Stadgarna träder i kraft när de har antecknats i fastighetsdatasystemet.

Protokollmall för väglagets konstituerande stämma

Meddelanden till Lantmäteriverket

Väglag ska meddela Lantmäteriverket om grundande av väglag samt stadgar och kontaktuppgifter.

Register över enskilda vägar

Lantmäteriverket för ett register över enskilda vägar som förvaltas av ett väglag. Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur registret.

Av registerutdraget över enskild väg framgår väglagets namn, beteckning, eventuella stadgar och kontaktpersonens uppgifter (om meddelats) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas områden vägen löper. Endast väglaget har tidsenliga uppgifter om vägdelägarna och väganvändarna.

Meddela väglagets tidsenliga kontaktuppgifter

Meddela väglagets beslut som ska antecknas i fastighetsdatasystemet

Servitutsförrättning

Med servitut avses en fastighets rätt att använda en annan fastighets område för ett visst ändamål (t.ex. båtplats). Servitutet berör alltid en fastighet.

Ansök om servitutsförrättning, om du vill stifta ett servitut eller ändra din fastighets gällande servitutsrätter. Endast sådana typer av servitut som har definierats i lag kan stiftas, flyttas, upphävas eller ändras.

Ansök om servitutsförrättning

Ansök om servitutsförrättning med samma ansökningsblankett som används vid andra förrättningsansökningar. Kryssa för punkten Annan förrättning och precisera att det är en servitutsförrättning. Bifoga ett servitutsavtal till ansökan. Ta en titt på avtalsmallen i tjänsten suomi.fi.

Förklara syftet för servitutet i ansökan.

Nämn i ansökan, om ersättning betalas för stiftande av servitutet.

Pris

Läs mera om pris (pdf).

Prislistan

Läs mer

Yksityistien tieyksiköinti (pdf) (2019, på finska)

Grunduppgifter för vägenhetsberäkning (pdf)

Kuinka tieyksikkökäsikirjan saa tulostettua? (pdf, på finska)

Debitering av lantmäteriförrättningar enligt använd arbetstid

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 88 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis enskild vägförrättning, klyvning, landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

  • kostnader för råmärken
  • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 33 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exkl. mervärdesskatt (moms).