Adresslasso

Adresslasso är en webbtjänst som används för att samla in uppgifter om ingångars och åtkomstpunkters positioner och egenskaper. Uppgifterna läggs till som en del av de nationella adressuppgifterna. Uppgifter samlas in genom crowdsourcing. Du kan lagra uppgifter om alla adresser du känner till och därmed hjälpa till att precisera adressuppgifterna. Du kan också lagra bilder av husbolagens infotavlor och anmäla felaktiga eller saknade adresser. Uppgifterna hjälper till exempel räddningspersonal, ambulanser och transporter att hitta fram snabbare.

Tjänsten utvecklas fortfarande aktivt och bland annat en svenskspråkig version publiceras senare.

Uppgifter kan lagras genom att identifiera sig med nätbankskoder eller mobilcertifikat genom Suomi.fi-tjänsten.

Adresslasso är öppen för alla och vem som helst kan delta i att spara uppgifter. Du behöver bara nätbankskoder eller mobilcertifikat för Suomi.fi-identifiering.

Gå till tjänsten: www.osoitehaavi.fi

Befullmäktigad användning av Adresslasso för kommunens representanter

Under innevarande år samlas erfarenheter av Adresslasso-tjänsten och insamling av data med crowdsourcing. Kommunerna kan om de så önskar redan nu inta en aktiv roll som testanvändare av Adresslasso och ansöka om användningsrätter som befullmäktigade användare.

Som befullmäktigad användare kan du granska, redigera och lägga till uppgifter i Adresslasso och dessutom bekräfta uppgifter som medborgaranvändare lagt till. Uppgifter som en befullmäktigad användare har sparat eller bekräftat kan inte ändras av en medborgaranvändare.

Som befullmäktigad användare kan du också avgränsa punkter som är synliga på kartan enligt till exempel spararens roll och tidpunkt när den lades till och därigenom få mer information om de uppgifter som sparats i Adresslasso.

Användare av adressuppgifter kan bedöma uppgifternas tillförlitlighet baserat på om uppgiften har sparats eller bekräftats av en befullmäktigad användare eller om det är en uppgift från en medborgaranvändare.

Varför bör kommunen ansöka om befullmäktigande?

Kommunen får om den så önskar en aktiv roll vid användningen av Adresslasso genom att bekräfta de uppgifter som lagts till inom den egna kommunen. Kommunen kan därigenom påverka kvaliteten och tillförlitligheten för uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter inom sitt eget område.

När uppgifterna om kommunens egna byggnader sparas i rollen som befullmäktigad användare blir de genast korrekta och medborgaranvändarna kan inte längre ändra dem. Användare av adressuppgifter får tillgång till helt tillförlitliga uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter. De uppgifter som sparats i Adresslasso kan kommunen också utnyttja i sin egen verksamhet.

Hur ansöker man om befullmäktigande och vem kan få det?

Alla kommuner i Finland kan ansöka om befullmäktigande. Användningsrrätter kan sökas av till exempel den representant för kommunen som har adressuppgifterna som sitt ansvarsområde. Användningsrätt söks för den personal i kommunen som ska spara och bekräfta uppgifterna i kommunens namn.

Flera personer i kommunen kan vara befullmäktigade användare. En kontaktperson ansöker om befullmäktiganden för alla användare i kommunen.

Så här söker du användningsrätter som befullmäktigad användare

  1. Bekanta dig med användningsrätterna för en befullmäktigad användare i Adresslasso.
  2. Bekanta dig också med användningsvillkor för Adresslasso.
  3. Ansök om användningsrätter med ansökningsformuläret (på finska). Observera att användningsrätter för flera personer kan sökas med samma formulär.
  4. Kontaktpersonen och de befullmäktigade användarna får ytterligare information per e-post när ansökan har behandlats.

Behöver du stöd för att komma igång? Skicka ett meddelande till tuki@paikkatietoalusta.fi.

1. Adresslasso

Tjänsten Adresslasso (nedan Tjänsten) är en avgiftsfri webbtjänst som används för att samla in information om byggnaders ingångar och åtkomstpunkter som styr rutter i ett riksomfattande lager med adressuppgifter. I tjänsten är det även möjligt att ge respons på upptäckta fel och brister i adresser. Dessutom är det möjligt att i Tjänsten spara bilder på infotavlor som visar byggnadernas positioner på adressen. För utvecklingen och administrationen av Tjänsten samt tillgängligheten för uppgifterna som lagts till i Tjänsten svarar Lantmäteriverket. I Lantmäteriverkets lagstadgade uppgifter ingår att ansvara för produktionen av grundläggande geografisk information. Tjänsten är en del av geodataplattformen som administreras av Lantmäteriverket. Tjänsten kan användas på adressen  www.osoitehaavi.fi.

Personen som använder tjänsten (nedan användaren) får använda Tjänsten endast i enlighet med dessa användningsvillkor för tjänsten (nedan Användningsvillkor).

2. Parter och Tjänstens användarroller

Lantmäteriverket

Lantmäteriverket (nedan LMV) erbjuder Tjänsten för användning av Oidentifierade användare samt Identifierade användare utan separat användningstillstånd.

LMV kan bevilja användningsrätt för organisationen som använder Tjänsten, det vill säga mottagaren av användningstillståndet. Användningstillståndet gäller för organisationen. En organisation som beviljats användningstillstånd ansöker separat om rätt att använda Tjänsten för de användare som har befogenheter att använda Tjänsten för organisationens räkning (nedan Befullmäktigad användare).

Oidentifierad användare

En oidentifierad användare kan i Tjänsten anmäla adresser som saknas och adressers felaktiga positioner, se tillagda åtkomstpunkters och ingångars positioner samt skicka respons.

Identifierad användare

En identifierad användare kan i Tjänsten granska, redigera och lägga till information om åtkomstpunkter, ingångar och infotavlor samt skicka respons.

Befullmäktigad användare

För att använda Tjänsten som Befullmäktigad användare måste man vara starkt autentiserad. En användare som beviljats rättigheter för Befullmäktigad användare kan även använda Tjänsten som Oidentifierad eller Identifierad användare.

En befullmäktigad användare kan använda de områden och objekt i Tjänsten som är beviljade för organisationen i användningsrätten. En Befullmäktigad användare kan i Tjänsten granska, redigera och lägga till information om åtkomstpunkter, ingångar och infotavlor och skicka respons. Utöver detta kan en Befullmäktigad användare bekräfta information om ingångar och åtkomstpunkter som lagts till av Identifierade användare. Organisationen väljer själv sina Befullmäktigade användare. Organisationen i fråga ansvarar för att de uppgifter som sparats och bekräftats av den Befullmäktigade användaren är riktiga och organisationens namn sparas i Tjänsten i samband med uppgifterna.

3. Tjänstens innehåll och användning

Tjänstens innehåll

Användaren får via Tjänsten möjlighet att se uppgifterna i det format som de är i tjänsten då man söker uppgifterna. Användaren kan även se icke-granskad information om ingångar och åtkomstpunkter som lagts till av andra användare. Användaren använder de uppgifter som fås via Tjänsten och andra uppgifter på sitt eget ansvar.

Tillgång till tjänsten samt eventuella störningar och brister i tjänsten

Tjänsten är i princip ständigt tillgänglig, men stöd och underhåll utförs i regel under tjänstetid.

LMV kan ta Tjänsten ur drift exempelvis på grund av servicearbete, uppdateringar, tekniska problem eller andra orsaker, varvid Tjänsten inte är tillgänglig. LMV strävar i mån av möjlighet efter att informera användaren om avbrott i användningen av Tjänsten enligt det som beskrivs ovan på webbplatsen www.maanmittauslaitos.fi/sv/geodataplattformen och i Tjänsten.

Driftavbrott och störningar kan förekomma i Tjänsten på grund av störningar i applikationen, utrustningen eller datatrafiken eller motsvarande.

Ändringar i Tjänsten

LMV kan göra ändringar i Tjänsten bland annat för att minska belastningen, garantera datasäkerheten eller genomföra andra nödvändiga tekniska ändringar. Eventuella ändringar i lagstiftningen, myndighetsföreskrifter eller motsvarande innebär att ändringar genomförs i Tjänsten för att motsvara ändringarna - de kan även leda till att Tjänsten läggs ned.

4. Lantmäteriverkets ansvar och skyldigheter

LMV följer som myndighet i produktionen av Tjänsten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010) samt övriga föreskrifter om offentlighet för uppgifter och handlingar, sekretess, dataskydd och god datahanteringssed i tvingande lagstiftning.

LMV ansvarar allmänt för att Tjänsten uppfyller kraven i gällande lagstiftning och myndighetsföreskrifter enlighet med ovanstående bland annat då det gäller exaktheten, tillgängligheten, kontinuiteten, enhetligheten, sekretess och användarbarheten hos uppgifterna som behandlas i Tjänsten.

LMV ansvarar inte för kvaliteten hos uppgifter som visas i Tjänsten som lagts till av andra användare eller brister eller fel i dessa och inte heller för eventuella direkta eller indirekta skador som förorsakas användaren eller tredje part på grund av dessa.

LMV ansvarar inte för avbrott i användningen på grund av störningar i applikationen, utrustningen eller datatrafiken eller motsvarande som kan förhindra användning av Tjänsten. LMV ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som förorsakas användaren eller tredje part i anslutning till Tjänsten.

LMV ansvarar inte för att Tjänsten fungerar i användarens applikationer eller utrustning.

LMV reagerar på störningar och fel som anmälts av användaren eller som man blivit medveten om på annat sätt i den ordning som de tas emot. LMV strävar efter att åtgärda störningen eller felet så fort som möjligt efter att ha tagit emot meddelandet om störningen eller felet.

5. Användarens ansvar och skyldigheter

Användaren är skyldig att använda Tjänsten enligt Användningsvillkoren, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och LMV:s anvisningar. Då användaren börjar använda Tjänsten intygar användaren att hen har tagit del av Användningsvillkoren samt godkänt Användningsvillkoren som bindande.

Användaren ansvarar för att den använda utrustningen, systemen, programmen, kommunikationsförbindelserna, datatrafikförbindelserna och samtliga ovanstående föreskrifter och övriga motsvarande faktorer på användarens ansvar fungerar och är säkra samt för kostnader som uppkommer av dessa.

Användaren förbinder sig till att använda Tjänsten med omsorg efter att ha identifierat sig så att Tjänsten inte kan hanteras eller användas av tredje part. Användaren ansvarar för användning som sker i Tjänsten efter identifiering liksom för sin egen användning.

Användaren ansvarar fullt ut för eventuella skador som förorsakas LMV eller tredje part på grund av brott mot förpliktelserna i dessa Användningsvillkor.

Användaren kan anmäla upptäckta störningar och fel i Tjänsten med kontaktblanketten på Tjänstens webbplats eller per e-post till info@paikkatietoalusta.fi.

6. Immateriella rättigheter

Användarrättigheter och övriga immateriella rättigheter för Tjänsten och relaterade bakgrundsmaterial innehas av LMV eller tredje part. Med dessa Användningsvillkor eller användning av Tjänsten övergår inte de immateriella rättigheterna på LMV eller användaren.

Användaren innehar de immateriella rättigheterna för uppgifter som hen själv producerat och lagt till i Tjänsten. Genom att lägga till information i Tjänsten ger användaren LMV rätt att utnyttja den tillagda informationen på önskat sätt eller överlåta den till tredje part.

Användaren har inte rätt att överlåta data som erhållits via Tjänsten som sådan till tredje part.

7. Behandling av personuppgifter i Tjänsten

Adressuppgifter som sparas i Tjänsten kopplas inte till personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och övrig gällande dataskyddslagstiftning för utförandet av myndighetsuppgifter. Personuppgifter om Användare kan användas för LMV:s myndighetskommunikation, uppföljning och övervakning av användning av uppgifterna samt utredning av tekniska fel.

Personuppgifter om användarna är en del av det ovan nämnda användaruppgiftsregistret för LMV:s datasystem och verksamhetslokaler. Användar specifika data förvaras inte längre än elva år.

Användaren av Tjänsten måste godkänna LMV:s beskrivning av behandling av personuppgifter:

(https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/tietosuojaselosteet/tietojarjestelmien-ja-toimitilojen-kayttajatiedot)

LMV lämnar inte ut de personuppgifter om Användare som behandlas i Tjänsten till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. LMV lämnar inte ut personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På Tjänsten och användningen av Tjänsten tillämpas Finlands lag.

Meningsskiljaktigheter som gäller Tjänsten strävar man efter att lösa med förhandlingar mellan parterna. I den mån som parterna inte kan komma överens vid meningsskiljaktigheter eller oklarheter kring tolkning avgörs tvistemål i Helsingfors tingsrätt.