Användningsrätt för befullmäktigad användare av tjänsten Adresslasso

Kommunerna kan om de så önskar redan nu inta en aktiv roll som testanvändare av Adresslasso och ansöka om användarrätter som befullmäktigade användare.

1. Adresslasso-tjänsten

Tjänsten Adresslasso (nedan Tjänsten) är en avgiftsfri webbtjänst som används för att samla in information om byggnaders ingångar och åtkomstpunkter som styr rutter i ett riksomfattande lager med adressuppgifter. I tjänsten är det även möjligt att ge respons på upptäckta fel och brister i adresser. Dessutom är det möjligt att i Tjänsten spara bilder på infotavlor som visar byggnadernas positioner på adressen. För utvecklingen och administrationen av Tjänsten samt tillgängligheten för uppgifterna som lagts till i Tjänsten svarar Lantmäteriverket. Tjänsten kan användas på adressen www.osoitehaavi.fi.

Den Befullmäktigade användaren hos mottagaren av användningsrätten får använda Tjänsten i enlighet med denna användningsrätt och dessa användningsvillkor.

2. Objekt och syfte för användningsrättigheten

I och med denna användningsrätt har Befullmäktigade användare utsedda av mottagaren av användningsrätten rätt att använda Tjänsten som administreras av Lantmäteriverket med rättigheter för Befullmäktigade användare.

Befullmäktigad användare

Denna användningsrätt har överlåtits till den ovannämnda organisationen. Organisationen som erhållit användningsrättigheten har utsett en eller flera Befullmäktigade användare som agerar för den organisation som de representerar.

För att använda Tjänsten som Befullmäktigad användare måste man vara starkt autentiserad.

I Tjänsten kan Befullmäktigade användare:

  • Granska, redigera och lägga till åtkomstpunkter och ingångar samt bilder på infotavlor som visar byggnadernas positioner på adressen.
  • Bekräfta uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter som lagts till av Identifierade användare.
  • Agera endast inom områden eller objekt som fastställts av organisationen som ansökt om användningsrätt för Tjänsten.
  • Anmäla adresser som saknas och adressers felaktiga positioner, se tillagda åtkomstpunkters och ingångars positioner samt skicka respons.

Den organisation som den befullmäktigade användaren representerat ansvarar för riktigheten hos uppgifter som sparas och bekräftas av den Befullmäktigade användaren som utsetts av organisationen. Organisationens namn sparas i samband med de uppgifter som sparats och bekräftats i Tjänsten.

Ansvar och skyldigheter för mottagaren av användningsrätten

Mottagaren av användningsrätten ansvarar inom organisationen för åtgärder som utförs i Tjänsten av den Befullmäktigade användaren som använder Tjänsten. Mottagaren av användningsrätten ska se till att den Befullmäktigade användaren är medveten om syftet för användningen av Tjänsten samt villkoren för och begränsningarna av användningen av Tjänsten.

3. Användningsvillkor för Tjänsten

Mottagaren av denna användningsrätt och Befullmäktigade användaren som utses av mottagaren förbinder sig till att följa de gällande användningsvillkoren för Tjänsten som finns på Lantmäteriverkets webbplats på adressen: www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/adresslasso#anvandningsvillkor.

Ändringar i användningsvillkoren meddelas i Tjänsten.

4. Användningsrättens giltighetstid

Användningsrätten gäller tills vidare.

Lantmäteriverket har rätt att säga upp användningsrätten med en månads uppsägningstid. Användningsrätten annulleras omedelbart vid missbruk av Tjänsten eller om Tjänsten inte har använts på över två års tid. Mottagaren av användningsrätten har rätt att säga upp användningsrätten utan uppsägningstid.

Lantmäteriverket kan annullera användningsrätten omedelbart om mottagaren av användningsrätten eller en Befullmäktigad användare som agerar för dess räkning använder Tjänsten på ett sätt som strider mot användningsrätten.

5. Ändringar i villkoren för användningsrätten

Lantmäteriverket förbehåller sig rätten att vid behov ändra och uppdatera dessa villkor för användningsrätten.

Om dessa villkor uppdateras ska mottagaren av användningsrätten godkänna de uppdaterade villkoren för användningsrätten för att fortsätta använda Tjänsten. Lantmäteriverket kan förhindra användning av Tjänsten om de uppdaterade villkoren för användningsrätten inte har godkänts.

6. Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På Tjänsten och användningen av Tjänsten tillämpas Finlands lag.

Meningsskiljaktigheter som gäller Tjänsten strävar man efter att lösa med förhandlingar mellan parterna. I den mån som partner inte kan komma överens vid meningsskiljaktigheter eller oklarheter kring tolkning avgörs tvistemål i Helsingfors tingsrätt.