Krav på det rastermaterial som laddas i FDS-datasystemet

Stomkartmaterial används i FDS-datasystemets Fastighetsdatatjänsten och registerföringstillämpningar.

Till exempel val av en bakgrundskarta för kartanvändargränssnittet i Fastighetsdatatjänsten sker steg för steg:

Presentationsskala Storlek på utgångspixel Koordinatsystem Standardmaterial som LMV erbjuder Alternativt material
1 : 500 0,125 m ETRS-TM35FIN - Stomkarta (0,25 m)
1 : 1 000 0,25 m ETRS-TM35FIN Grundkarta raster Stomkarta (0,25 m)
1 : 2 000 0,5 m ETRS-TM35FIN Grundkarta raster Stomkarta (0,25 m)
1 : 4 000 1,0 m ETRS-TM35FIN Grundkarta raster Stomkarta(0,25 m)
1 : 8 000 2,0 m ETRS-TM35FIN Grundkarta raster -
1 : 16 000 4,0 m ETRS-TM35FIN Grundkarta raster -
1 : 40 000 10 m ETRS-TM35FIN Terrängkarta raster 1:50 000 -
1 : 80 000 20 m ETRS-TM35FIN  Terrängkarta raster 1:100 000 -
1 : 200 000 -
1: 8 milj.
50 m - 2 000 m ETRS-TM35FIN Terräng- och generalkarta raster i små skalor
(6 olika plan,
25 m - 1000 m)
-

Förkortningar som använts i tabellen: plankoordinatsystemet enligt ETRS-TM35FIN - JHS 154

I presentationsskalorna 1:500, 1:1 000, 1:2 000 samt 1:4 000 visas kommunens stomkarta som standardkart ifall material är tillgängligt från det område som är föremål för kartbläddring. Om man befinner sig på kommunernas gränsområde och material är tillgängligt från flera kommuner förenas stomkartmaterial från områden innanför grannkommunerna till samma vy så att material från varje kommun visas endast från kommunens gränser (för materialet som levereras finns vissa krav som definieras nedan).

I detta dokument beskrivs både tekniska och datainnehållsmässiga krav för stomkartmaterialet som förs in i systemet.

Datainnehåll

I informationstjänsttillämpningen ritas linje-, punkt- och områdesobjekten i fastighetsregistret med olika färger på rastermaterialet.
De objekt som visas på rasterkartan beskrivs enligt Anvisningar för planläggningsmätning 2003 (kapitel 4.1 Baskarta för planläggning - datainnehåll) så, att fastighetsindelningen samt övriga objekt (outbrutna område, nyttjanderättsenheter, byggnadsförbud, planinformation, stadsdels-gränser) i fastighetsregistret beskrivs inte. De målgrupper som rekommenderas att beskriva är:

 • Terräng
 • Höjdförhållanden
 • Byggda lägenheter och konstruktioner
 • Trafikleder
 • Ledningsförbindelser (ovanjordiska)
 • Skyddsobjekt
 • Lägesuppgifter.

Ytterligare kan kommunen beskriva servituten i rastermaterialet.

Ovannämnda sakerna som hör till datainnehållet är riktgivande rekommendationer. LMV ställer inga begränsningar för stomkartans datainnehåll men det är önskvärt att använda de riktgivande rekommendationerna för att säkra en enhetlig layout och ett enhetligt datainnehåll.

Avbildningsteknik

För rasterkartans avbildningsteknik tillämpas det avbildningssätt som har använts i kartobjekt-modellen Baskarta för planläggning 1997 för att avbilda kartytan.

Kartorna är till sin typ svartvita linjeritningar och i dem tillämpas linjetjockleken samt symbol- och textstorleken i skalan 1:1000. För att fylla i byggnader används, i stället för linjeraster, kompakt grå färg. Om fyllning med grå färg inte lyckas lämnas byggnadernas figurer helt och hållet ofyllda.

Rasteregenskaper

Pixelstorleken på de rasterfiler som levereras ska vara 0,250 m.

När pixelstorleken på materialet är 0,250 m visas rastret i presentationsskalan 1:500 i dubbel förstoring, i skalan 1:1000 i den ursprungliga pixelstorleken och i skalan 1:2000 i dubbel förminskning, osv. Ändring av pixelstorlek till den storlek som presentationsskalan förutsätter sker automatiskt i den rasterservice som informationstjänsttillämpningen använder.

Färgmodellen för rasterfiler är modell i gråskala i 8 bitar.

Lägesuppgifter och kartbladsindelning

Rastermaterialet ska produceras för plankoordinatsystemet: ETRS-TM35FIN

Varje organisations rastermaterial laddas i ett särskilt eget materialplan. Alla rasterfiler som härstammar från samma organisation ska följa en enhetlig kartbladsindelning. Kartbladen får inte vara ovanpå varandra, och de borde bilda en enhetlig rasteryta på objektsområdet. Som rasterfilernas kartbladsindelning rekommenderas:

 • TM35-bladindelningen (UTM-bladindelningen enligt JHS 154)
 • den bladindelning som kommunen använder ifall den är rätvinklig med ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystemet

Inga exakta krav ställs på storleken på de rasterfiler som är med i kartbladsindelningen men följande saker borde tas i beaktande i fråga om bladindelning och filstorlekar:

 • om det inte finns material inom kommunen som täcker hela kommunens område ska man inte leverera tomma filer, utan endast de blad som innehåller tillgängligt material
 • de tomma områden som blir utan innehåll borde minimeras

Om filer levereras som till innehållet är knappa eller helt tomma från områden inom kommunens gränser kan det hända att man väljer för visning i kartanvändargränssnittet tomma kartfiler som täcker terrängkartalternativet både i kartanvändargränssnittet och i kartutdraget ur fastighetsregistret.

De rasterfiler som sträcker sig delvis på grannkommunernas sida borde vara sådana att de områden som ligger utanför kommungränsen har färglagts med en vit grundfärg (RGB: 255, 255, 255). Egentliga kartobjekt får synas endast på kommunens egna områden.

När materialet uppdateras i systemet ersätts rasterfiler på basis av kartbladsbeteckningen, vilket betyder att varje fil ska ha en entydig kartbladsbeteckning (se namngivning av filer i följande punkt) som blir oförändrad under materialuppdateringar.

Filer

Krav på rasterfiler:

 • format: TIFF
 • komprimering: okomprimerat eller komprimerat data med en komprimering som inte förlorar data (Deflate, CCITT, Packbits tai RLE)
 • filerna ska namnges enligt det bladnummer som används vid bladindelningen,  t.ex. vid TM35-bladindelningen: M3334B.tif

Rasterfilernas positioneringsinformation ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystemet ska följas i en parallell fil i samma index:

 • format: TFW
 • filerna ska namnges enligt det bladnummer som används vid bladindelningen, t.ex. vid TM35-bladindelningen: M3334B.tfw

Om GeoTIFF-expansioner används ska den positionering som lagras i GeoTIFF-filen vara samma som i den parallella TFW-textfilen.

Nedanför finns ett exempel på innehållet i en TFW-fil. Det visar att pixelstorleken är 0,25, mitt-punken (A) på den pixel som finns i vänstra övre hörnet av rasterfilen är i punkten E (östlig) = 460000.125 och N (nordlig) = 7129999.875 och avlett därifrån är det vänstra övre hörnet (B) av rasterytan i punkten E (östlig) = 460000.0 och N (nordlig) = 7130000.0:

0.25
0.0
0.0
-0.25
460000.125
7129999.875

Namngivning av filer

I den rastertjänst som informationstjänsten använder används understreckstecknet  _ vid namngivning av rasterfilerna för att skilja kartbladsbeteckningen och den inre elementbeteckningen av materialet. Elementet kan omfatta t.ex. höjdförhållanden, vägförbindelser och vatten-områden.

Stomkartmaterial är infört i informationstjänsten på ett element och därför borde användningen av understreckstecknet undvikas i filnamn. Filnamnet borde vara i formen <kartbladsnummer>.tif, t.ex. M3334B.tif eller 8638.tif.

Referenser

JHS 154 / ERTS89-systemets kartprojektioner, plankoordinatsystem och kartbladsindelning
TM35/UTM-bladsindelning
Anvisningar för planläggningsmätning 2003
Baskarta för planläggning 1997, LMV:s publikation nr 85