Gränssnitten för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Ibruktagandet av gränssnitten för Fastighetsöverlåtelsetjänsten förutsätter ett kundavtal mellan Lantmäteriverket och kundorganisationen samt integratorn.

Autentiseringsgränssnitt

Med hjälp av autentiseringsgränssnittet kan organisationens anställda logga in direkt i tjänsten utan att behöva autentisera sig separat. Autentiseringsgränssnittet individualiserar inte användaren som en person, utan kunden har ansvaret för användarens rätt att använda tjänsten.

Utkastgränssnitt

Via utkastgränssnittet kan organisationen elektroniskt skicka till tjänsten

  • en fullmakt
  • ett föravtal eller utkast till köpebrev eller gåvobrev
  • en ansökan om inteckning
  • en ansökan om överföring av pantbrev.

Handlingar som lämnats in via gränssnittet undertecknas elektroniskt i tjänsten.

Via gränssnittet kan du också:

  • fråga om en handling (överlåtelsehandling, ansökan, fullmakt) som lämnats in i tjänsten: du kan kontrollera, om den inlämnade handlingen redan är undertecknad, vem som har undertecknat den och vems underskrift fattas och därtill om ärendet är anhängigt
  • ladda ned färdiga handlingar (pdf) från tjänsten.

Gränssnittet baserar sig på REST-tekniken och handlingarna överförs till tjänsten som formbundna XML-meddelanden. Gränssnittet stöder också statusförfrågningar och nedladdningen av färdiga handlingar (pdf) från tjänsten. 

Stöd vid ibruktagande

Mera information om ibruktagandet finns på stödsidorna (på finska) för autentiseringsgränssnittet och utkastgränssnittet.